Welke zijn precies de Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vóór 2012 die niet meetellen bij de berekening van de gedifferentieerde premie voor vangnetters?


Op grond van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet van 1 oktober 2012, Staatsblad 2012, 464) moeten werkgevers met ingang van 1 januari 2014 een gedifferentieerde Ziektewetpremie respectievelijk gedifferentieerde WGA-premie aan het UWV gaan betalen, die wordt beïnvloed door de Ziektewetuitkeringen respectievelijk de WGA-uitkeringen die in 2012 zijn uitbetaald aan ex-werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan. Uitkeringen van vóór 1 januari 2012 tellen daarbij echter niet mee. Maar gaat het bij deze uitzondering om uitkeringen waarbij het UWV de beslissing tot toekenning heeft genomen vóór 1 januari 2012 of gaat het om uitkeringen waarvan de ingangsdatum vóór 1 januari 2012 is gelegen?
In eerste instantie lijkt het te gaan om de datum van beslissing van het UWV. In de relevante bepalingen van artikel 2.1 onder f en g jo. artikel 2.1a van het Besluit Wfsv wordt immers gesproken over "toekenning”. In artikel 2.1a is bepaald dat de zogenaamde "overige ziekengeld- en WGA lasten” ten laste van het sectorfonds komen (en niet ten laste van de Werkhervattingskas waarmee die lasten van invloed zijn geweest op de hoogte van de gedifferentieerde premie van de werkgever). Vervolgens is in artikel 2.1 onder f en g bepaald dat onder "overige ziekengeldlasten” respectievelijk "overige WGA-lasten”  de uitkeringen te verstaan zijn die vóór 1 januari 2012 zijn toegekend.
Wie echter de toelichting leest op het besluit waarmee deze artikelen in de wetgeving zijn opgenomen (Besluit van 13 oktober 2012 tot wijziging van het Besluit Wfsv in verband met de vaststelling van de premie voor de sectorfondsen en de Werkhervattingskas vanaf 2013 en wijziging van het Besluit SUWI in verband met de re-integratieverantwoordelijkheid van de eigenrisicodrager, Staatsblad 2012, 494) ziet dat het daar gaat over de ingangsdatum van de uitkeringen. Letterlijk staat daar:

"Vanaf 1 januari 2012 registreert UWV deze lasten van flexwerkers op werkgeversniveau, waardoor individuele doorbelasting mogelijk is gemaakt. De uitkeringen met ingangsdatum voorafgaand aan 1 januari 2012 worden niet in de premiedifferentiatie via de Werkhervattingskas vanaf 2014 meegenomen.”

Het zijn aldus de uitkeringen met een ingangsdatum vóór 1 januari 2012 die niet meetellen bij de berekening van de gedifferentieerde premie en de datum waarop het UWV het besluit tot toekenning neemt doet daarbij niet ter zake.