Terugplaatsing in functie door rechter goedgekeurd


Als eerst voldoende andere maatregelen zijn beproefd, mag een werkgever een disfunctionerende werknemer terugplaatsen in een lagere functie. Dat besloot het gerechtshof in Leeuwarden in kort geding op het hoger beroep van een drankenhandel.

Wat was er aan de hand?
De drankenhandel had de werknemer, die in dienst was als slijter, teruggeplaatst in de functie van eerste verkoopmedewerker, een functie die één niveau lager was. Voor het salaris was een afbouwregeling getroffen, waarbij de afbouw van het salaris werd uitgesmeerd over een periode van drie jaar. De werknemer had in kort geding bij de kantonrechter gevorderd dat hij tegen zijn oude loon te werk zou worden gesteld in zijn oude functie van slijter en de kantonrechter had die vordering toegewezen. In hoger beroep kwam het gerechtshof echter tot een ander oordeel.

Hoe kwam het gerechtshof tot zijn oordeel?
Het gerechtshof was van mening dat de werkgever voldoende had gedaan om het functioneren van de werknemer op het gewenste peil te brengen. De werkgever had de ontevredenheid over het functioneren van de werknemer in 2005, 2006 en 2008 met de werknemer besproken en er waren verslagen van de beoordelingen van de werknemer. Verder had de werkgever in 2005, 2008 en 2010 de werknemer steeds voor een periode van drie maanden laten begeleiden door een mentor. Het gerechtshof vond eigenlijk dat de werkgever de werknemer nog had kunnen overplaatsen, maar omdat de werknemer daar niet voor voelde was het gerechtshof van mening dat het langdurig onvoldoende functioneren van de werknemer voldoende aannemelijk was gemaakt. Op grond daarvan was het gerechtshof van mening dat het niet zo waarschijnlijk was dat de rechter in een bodemprocedure tot de conclusie zal komen dat eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst de toets van goed werkgeverschap niet kan doorstaan.

Gerechtshof Leeuwarden 30 augustus 2011, www.rechtspraak.nl, LJN: BR6239

Functieverlaging (of demotie) wordt door rechters vaak genoemd als alternatief voor een ontslag van een disfunctionerende werknemer. Dat een functieverlaging wordt doorgevoerd en door de rechter wordt gehonoreerd is redelijk uitzonderlijk. Een wettelijke basis voor functieverlaging is er wel in de vorm van jurisprudentie van de Hoge Raad die werknemers op grond van goed werknemerschap verplicht in geval van gewijzigde omstandigheden op het werk in beginsel verplicht in te stemmen met een redelijk voorstel van de werkgever tot wijziging van de arbeidsovereenkomst. De rechter moet dan wel eerst aan de hand van alle om-standigheden van het geval toetsen of de werkgever voldoende aanleiding heeft kunnen vinden om een voorstel tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden te doen.mr. J.P.M. (Joop) van Zijl.