Verzekeraars krijgen verzuimgegevens van UWV


In de Wet SUWI (structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) zijn de taken van het UWV geregeld. Eén van die taken is het bijhouden van de polisadministratie (artikel 33 Wet SUWI). Deze polisadministratie wordt onder meer gevuld met gegevens die de belastingdienst verkrijgt vanuit de aangiften loonheffing die de werkgevers doen. Daarnaast beschikt het UWV uit hoofde van de uitvoering van de werknemersverzekeringen over eigen gegevens. De wet bepaalt ook dat het UWV deze gegevens soms aan derden kan verstrekken. Eén van die derden zijn verzekeraars die het risico van loondoorbetaling tijdens ziekte, of het als eigenrisicodrager zelf betalen van de ZW- of WGA-uitkering verzekeren.

In artikel 5.13 van het Besluit SUWI is geregeld dat verzekeraars, met name ten behoeve van de vaststelling van premies voor deze verzekeringen, de beschikking kunnen krijgen over gegevens. Het gaat dan om gegevens betreffende de instroom van werknemers in de WIA gedurende de laatste drie jaren, de totale loonsom over de laatste vijf jaren, het aantal werknemers naar leeftijd en geslacht gedurende de laatste vijf jaren en de duur van het arbeidsverleden van de werknemers die in dienst zijn van een bepaalde werkgevers.

Onlangs is het Besluit SUWI aangepast, voor wat betreft de vraag of de verzekeraars voor de verstrekking van de gegevens een vergoeding moeten betalen.