Proefprocedure inzake hoogte gedifferentieerde WGA-premie

Proefprocedure inzake hoogte gedifferentieerde WGA-premie
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2007 / 144
Vindplaats: Memorie van Toelichting op wetsontwerp 30118: Regels omtrent de invoering en financiering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede met betrekking tot de intrekking van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen), Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, nummer 3, bladzijde 17-19
Uitspraak

Een aantal accountants-, administratie- en belasting-advieskantoren, is benaderd om deel te nemen aan een proefprocedure vanwege het feit dat bij de berekening van de hoogte van de gedifferentieerde WGA-premie over de jaren tot 2012 niet alleen de uitbetaalde WGA-uitkeringen van invloed zijn, maar ook de uitbetaalde WAO-uitkeringen. Dit terwijl uit de gedifferentieerde WGA-premie aleen de WGA-uitkeringen en niet ook de WAO-uitkeringen betaald worden. Per saldo moet de werkgever daardoor voor de WAO-uitkeringen twee maal betalen: één maal in de vorm van de gedifferentieerde WGA-premie en één maal in de vorm van de uniforme WAO-premie (dat is in 2008 de opvolger van de gedifferentieerde WAO-premie; uit deze premie worden de resterende korter dan vijf jaar lopende WAO-uitkeringen betaald).

Veel van onze cliënten vragen zich af of zij aan deze proefprocedure dienen mee te doen en informeren daarbij naar onze mening omtrent de kans van slagen van deze proefprocedure. In verband hiermee kunnen wij het volgende mededelen.<BR>

De gedifferentieerde WGA-premie is geregeld in artikel 2.16c (vanaf 1 januari 2008: artikel 2.9) van het Besluit Wfsv. Daarin is uitdrukkelijk geregeld dat de hoogte van de gedifferentieerde WGA-premie is gebaseerd op zowel de (in het jaar 2006) uitbetaalde WAO-uitkeringen (korter dan vijf jaar lopend) als de (in het jaar 2006) uitbetaalde WGA-uitkeringen.<BR>

<P>

Om succes te hebben zal in de proefprocedure moeten worden aangetoond dat deze bepaling in strijd is met de wet of met een internationaal verdrag. Alleen het feit dat de regeling onredelijk is, is niet voldoende. De rechter mag namelijk niet treden in de beoordeling van de billijkheid van de wet.<BR>

De regeling is gebaseerd op de bepaling van artikel 38 lid 2 van de Wet financiering sociale verzekeringen. Daar staat dat elk jaar met ingang van 1 januari een opslag of korting wordt vastgesteld aan de hand waarvan de gedifferentieerde WGA-premie wordt vastgesteld en dat de wijze waarop de berekening van die opslag of korting plaatsvindt bij Algemene maatregel van bestuur wordt geregeld. De wet bevat op geen enkele wijze een beperking die het meetellen van de in het verleden betaalde WAO-uitkeringen verhindert. Uit de wetsgeschiedenis van de wet waarmee de WIA is ingevoerd blijkt bovendien dat de wetgever de gekozen vormgeving van de gedifferentieerde WGA-premie uitdrukkelijk beoogd heeft. Zelfs heeft de wetgever daarbij onder ogen gezien dat de werkgever al voor de WAO-uitkeringen betaalt middels de gedifferentieerde (inmiddels in 2008: uniforme) WAO-premie. Wij achten het dan ook uitgesloten dat de rechter zal oordelen dat de premiedifferentiatie in de WGA in strijd is met de wet.<BR>

Om de proefprocedure alsnog te laten slagen zou de bepaling van artikel 2.16c/2.9 Besluit Wfsv dan in strijd moeten zijn met een internationale verdragsbepaling. De gedachte zou dan uitgaan naar artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens waarin de eigendomsbescherming is geregeld. Die bepaling laat de Nederlandse Staat echter een ruime mate van vrijheid om op het eigendomsrecht in het algemeen belang inbreuk te maken, mits die inbreuk in de wet is voorzien. Pas als sprake is van een disproportionele last zou sprake zijn van een schending van de betreffende verdragsbepaling. De kans dat de rechter de Nederlandse wet op dit punt in strijd zal achten met deze verdragsbepaling achten wij zeer klein.<BR>

Ons is niet bekend op welke argumenten men de proefprocedure wenst te baseren. Wij zien die argumenten echter niet. Dat behoeft u echter niet te weerhouden van deelname aan de proefprocedure. Wellicht is het dan wel verstandig om eerst te vragen op welke argumenten men de procedure wenst te baseren en deze dan op hun waarde te beoordelen in het licht van het bovenstaande.


Commentaar

Overigens behoeft de werkgever waarvan de hoogte van de gedifferentieerde WGA-premie mede beïnvloed wordt door in het verleden betaalde WAO-uitkeringen daar niet in te berusten. Als de werkgever besluit eigenrisicodrager voor de WGA te worden, heeft hij van de uitbetaalde WAO-uitkeringen geen direct financieel nadeel meer. Wel betaalt hij dan (tenzij hij eigenrisicodrager was voor de WAO) nog de uniforme WAO-premie. Die bedraagt echter in 2008 slechts 0,15% en dat ongeacht of aan de werkgever korter dan vijf jaar lopende WAO-uitkeringen werden toegerekend of niet.