Realiseer grote besparingen en laat ons uw premiebesluit 2019 controleren!

U heeft nog 00 days 00 hours 00 minutes 00 seconds
Op 30 november 2018 heeft de belastingdienst aan werkgevers de beslissing verzonden waarmee de hoogte wordt vastgesteld van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas die de betreffende werkgever in 2019 aan de belastingdienst moet betalen.

De advocaten en adviseurs (register casemanagers) van ons kantoor realiseren voor onze cliënten grote besparingen op de kosten van arbeidsongeschikte (ex-) werknemers door een intensieve controle, niet alleen van het besluit van de belastingdienst, maar ook en vooral van de onderliggende uitkeringsbesluiten van het UWV. De besparingsmogelijkheden zijn veel groter dan u waarschijnlijk denkt. Soms kunnen besparingen worden gerealiseerd tot vijf jaar terug!

Als gevolg van deze termijn van vijf jaar is er in 2019 voor het laatst gelegenheid om nog te komen tot herziening van het premiebesluit van 2014. In dat jaar werden voor het eerst de Ziektewet- en WGA-uitkeringen van flexwerkers (werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan) aan werkgevers toegerekend. Uit ervaring weten wij dat juist in het premiejaar 2014 veel Ziektewet- en WGA-uitkeringen van (ex-) werknemers ten onrechte aan werkgevers werden toegerekend. Ook werkgevers die eigenrisicodrager zijn of waren hebben in 2014 met de toerekening van de uitkeringen van flexwerkers te maken gehad. Laat deze laatste gelegenheid om te komen tot premiebesparing niet verloren gaan en laat ons uw premiebesluit controleren!

Te mooi om waar te zijn? Kijk dan eens wat één van onze cliënten daarover zegt in een video op onze website: www.vanzijl-advocaten.nl/schadelastbeperking.

Duur? Als gevolg van aan ons kantoor gegeven opdrachten tot controle van de premiebesluiten over 2018 bespaarden 100 werkgevers in totaal een bedrag van bijna € 10 miljoen aan premies. Deze werkgevers verdienden iedere geïnvesteerde euro gemiddeld ruim 24* maal terug! Zie voor meer details: www.vanzijl-advocaten.nl/resultatencontrolepremiebesluiten2018.

Meer informatie? Neem contact op met Michèle Sonneveld van ons kantoor (tel. 013 4635599; e-mail: m.sonneveld@kantoormrvanzijl.nl).

Controle van het premiebesluit is doorgaans zinvol voor werkgevers met een premieplichtige loonsom vanaf ongeveer € 800.000. Let op: tegen het premiebesluit van de belastingdienst moet binnen zes weken bezwaar gemaakt kunnen worden. Laat uw besparingskans niet voorbij gaan en neem tijdig contact met ons op!

Deze melding niet meer weergeven

Advocaten

De bereikbaarheid

Mate waarin en snelheid waarmee onze cliënten contact konden krijgen, op momenten waarop zij contact zochten.De clientvriendelijkheid

Mate waarin onze cliënten het gevoel hadden dat al het mogelijke werd gedaan om het hen als cliënt naar de zin te maken.De deskundigheid

Bekwaamheid waarmee, naar de indruk van onze cliënten, de gegeven opdracht werd uitgevoerd.De zorgvuldigheid

De mate waarin eventuele - kleine of grote - fouten werden gemaakt bij de uitvoering van de verrichte werkzaamheden.De doelgerichtheid

De mate waarin langs de meest praktische weg een oplossing werd gezocht voor de problemen. De snelheid

De snelheid waarmee de voor de uitvoering van de opdracht vereiste werkzaamheden werden uitgevoerd.De begrijpelijkheid

De mate waarin onze cliënten steeds inzicht is verschaft aan de problematiek die bij hun zaak aan de orde was en de leesbaarheid van voor hen opgestelde brieven, overeenkomsten, processtukken en dergelijke.
Het voldoen aan de eis 'zeggen wat we doen'

Een goede samenwerking vereist naar onze mening dat wij "zeggen wat we doen" en "doen wat we zeggen"!Het voldoen aan de eis 'doen wat we zeggen'

Een goede samenwerking vereist naar onze mening dat we "zeggen wat we doen" en "doen wat we zeggen"!Het waarmaken van verwachtingen ten aanzien van de uitkomst van de zaak

Mate waarin uiteindelijk is voldaan aan de bij aanvang van onze werkzaamheden bij onze cliënten gewekte verwachtingen omtrent de uitkomst daarvan. Het waarmaken van verwachtingen ten aanzien van de kosten van onze werkzaamheden

Mate waarin uiteindelijk is voldaan aan de bij aanvang van onze werkzaamheden bij onze cliënten gewekte verwachtingen omtrent de aan onze cliënten in rekening gebrachte kosten.De totaalindruk