Aangaan van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd tot de invoering van het wetsvoorstel Flexibiliteit en zekerheid

Aangaan van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd tot de invoering van het wetsvoorstel Flexibiliteit en zekerheid
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 1998 / 16
Vindplaats: Zie: wetsontwerp 25263, Flexibiliteit en zekerheid
Uitspraak

Na invoering van het wetsvoorstel Flexibiliteit en zekerheid zal het verlengen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan minder strenge regels gebonden zijn dan thans het geval is. In verband hiermee verdient het op dit moment naar onze mening aanbeveling in nieuwe arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet op voorhand al een bepaling op te nemen met betrekking tot eventuele verlenging en met betrekking tot de gevolgen van een eventuele stilzwijgende voortzetting na de overeengekomen duur. Met name de bepaling (zoals die voorkomt in de model-arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in onze handleiding "het opstellen van arbeidsovereenkomsten") dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij stilzwijgende voortzetting na het verstrijken van de overeengekomen duur geacht zal worden voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan, kan vanaf nu beter worden weggelaten. Weliswaar kan later altijd nog worden overeengekomen dat de voortzetting van de overeenkomst niet voor onbepaalde tijd, maar nog eens voor bepaalde tijd zal plaatsvinden, maar door de bepaling weg te laten kan de werknemer op dat moment niet stellen dat bij hem de gerechtvaardigde verwachting is gewekt dat een eventuele voortzetting altijd voor onbepaalde tijd zou geschieden.


Commentaar

Het wetsvoorstel ligt nog steeds bij de Eerste Kamer. Voor 17 februari 1998 staat de (eerste) behandeling in de vaste kamer commissie op de agenda. In (niet-officiële) publicaties wordt als vermoedelijke datum van inwerkingtreding steeds vaker de datum 1 juli 1998 genoemd.