Binnenkort duidelijkheid over wet Pemba

Binnenkort duidelijkheid over wet Pemba
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2001 / 49

Uitspraak

Op vrijdag 27 april 2001 zijn de eerste drie zaken die door ons kantoor namens cliënten in hoger beroep aan de Centrale Raad van Beroep zijn voorgelegd door de Raad ter zitting behandeld. De Raad heeft aangegeven na twee maal zes weken uitspraak te zullen doen, zodat deze op vrijdag 20 juli zou moeten worden gedaan (de verzending van de tekst neemt daarna gewoonlijk nog enige tijd in beslag). Als de Raad op alle aangevoerde punten ook een inhoudelijke uitspraak doet verwachten wij binnenkort duidelijkheid te kunnen geven over de navolgende vragen:

  • Is de bepaling van artikel 88c WAO, die voorschrijft dat de werkgever bij gebreke van toestemming van de werknemer slechts middels een arts/gemachtigde kennis kan nemen van de medische gegevens die ten grondslag hebben gelegen aan de toekenning van een WAO-uitkering aan een werknemer, onverbindend wegens strijd met het recht op een eerlijk proces, zoals dat gegarandeerd wordt door artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden?
  • Is bij de premiedifferentiatie in de WAO sprake van verboden ongelijke behandeling ten aanzien van werkgevers met een stijgende loonsom en (voor wat betreft vóór 1 januari 1998 toegekende WAO-uitkeringen) van werkgevers die wel en niet eigen risicodrager zijn?
  • Is het Besluit premiedifferentiatie WAO onverbindend doordat de vraag of premiedifferentiatie plaats vindt, en zo ja in welke mate, in de praktijk afhangt van een groot aantal toevallige omstandigheden, die niet kunnen worden verklaard vanuit het doel dat met de premiedifferentiatie wordt beoogd?


Commentaar

Omdat de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep bekend wordt in de vakantiemaanden, als Arbeidsrecht Aktueel niet verschijnt, zullen wij de deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© per E-mail over de uitspraak informeren. Deelnemers die hun E-mailadres nog niet aan ons kantoor hebben doorgegeven worden uitgenodigd dat alsnog te doen.