Hoedt u voor het UWV!

Hoedt u voor het UWV!
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2002 / 68
Vindplaats: Zie: artikel 71a WAO, Regeling procesgang eerste ziektejaar (KB 25 maart 2002, Staatscourant 26 maart 2002), artikel 7:660a B.W.
Uitspraak

Op 1 april 2002 is de Wet verbetering Poortwachter in werking getreden. De wet voorziet in een nieuwe procedure voor de begeleiding van zieke of arbeidsongeschikte werknemers door de werkgever tijdens het eerste jaar van ziekte of arbeidsongeschiktheid. De procedure houdt kort gezegd in dat:de arbodienst in de eerste zes weken beoordeelt of sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim, in welk geval de werkgever een advies ontvangt over maatregelen die naar het oordeel van de arbodienst zouden moeten worden genomen om de werknemer zo snel mogelijk weer te reintegreren op de arbeidsmarkt;(alleen als uit het advies van de arbodienst blijkt dat sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim en dat reintegratie mogelijk is): de werkgever binnen twee weken na ontvangst van dat advies samen met de werknemer een schriftelijk plan van aanpak moet maken, waarin de doelstellingen van de reintegratie, de termijnen waarbinnen die doelstellingen moeten worden gerealiseerd en de daartoe te nemen maatregelen zijn beschreven;de werkgever binnen twee weken na ontvangst van dat advies een ´casemanager´ moet aanwijzen die verantwoordelijk is voor het bewaken van het reintegratieproces en het tijdig nemen van alle vereiste initiatieven;het plan van aanpak tenminste elke zes weken met de werknemer moet worden geÎvalueerd en dat het plan van aanpak zo nodig moet worden bijgesteld;de werkgever in samenwerking met de werknemer en met verplichte bijstand van de arbodienst een reintegratieverslag maakt, waarin het verloop van de arbeidsongeschiktheid en de reintegratie op een bepaalde manier worden beschreven en dat de werknemer uiterlijk 37 weken na de eerste dag van arbeidsongeschiktheid een kopie van dat reintegratieverslag ontvangt;de werknemer dat reintegratieverslag uiterlijk 39 weken na de eerste dag van arbeidsongeschiktheid samen met de aanvraag voor een WAO-uitkering bij het UWV indient, waarna het UWV beoordeelt of de werkgever en werknemer voldoende reintegratieinspanningen hebben verricht en sancties oplegt als dat niet het geval is.De nieuwe procedure geldt voor werknemers die op of na 1 april 2002 ziek of arbeidsongeschikt zijn geworden. Dat betekent dat het UWV vanaf ongeveer 1 januari 2003 de eerste aanvragen van WAO-uitkeringen ontvangt waarbij een reintegratieverslag moet zijn gevoegd. In het eerste kwartaal van 2003 zullen dan ook de eerste sancties worden opgelegd.


Commentaar

Als de voortekenen niet bedriegen, loopt het UWV zich warm om flink werk te gaan maken van het opleggen van de sancties. Dat is wel een beetje navrant, als men bedenkt dat het UWV tot heden zelf allerminst aansprekende prestaties heeft geleverd, toen het zelf nog verantwoordelijk was voor de reintegratie van werknemers voor wie bij de eigen werkgever geen passend werk voor handen was. De reintegratieverantwoordelijkheid van de werkgever verdient het om serieus te worden genomen. De sanctie die het UWV de werkgever kan opleggen als de reintegratieverplichtingen niet (voldoende) zijn nagekomen, is verlenging van de verplichting tot loondoorbetaling tijdens ziekte met maximaal 52 weken. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het nakomen van hun reintegratieverplichtingen, zo lang de arbeidsovereenkomst bestaat. Dat geldt ook voor oproepkrachten en soortgelijke werknemers, die, als de arbeidsverhouding een tijdje heeft geduurd, al snel geacht worden met de werkgever een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te hebben, waarbij de loondoorbetaling dan kan worden gebaseerd op het gemiddelde loon van enige periode van drie maanden.Wie zijn reintegratieverplichtingen onvoldoende serieus heeft genomen, doet er goed aan om de schade zo snel mogelijk te herstellen. Een gewaarschuwd werkgever telt voor twee!