Overdracht premieheffing werknemersverzekeringen van UWV naar belastingdienst

Overdracht premieheffing werknemersverzekeringen van UWV naar belastingdienst
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2005 / 113

Uitspraak

Per 1 januari 2006 zal niet langer het UWV de premies werknemersverzekeringen heffen, maar de belastingdienst. Dat zal samen met de loonbelasting en premies volksverzekeringen gebeuren middels één elektronisch in te dienen aangifte "loonheffing". Daartoe wordt het proces van de berekening, afdracht en inning van de premies opnieuw gestructureerd op een manier die optimaal aansluit bij de systematiek van berekening, afdracht en inning van de loonbelasting een premies volksverzekeringen. Eén van de gevolgen daarvan is dat de premies niet langer per gewerkte dag worden geheven, maar per loontijdvak (maand of vier weken). Dat wil zeggen dat drempelvrijstellingen (franchises) niet langer per gewerkte dag maar voor het gehele loontijdvak in aanmerking worden genomen en dat ook het maximum bedrag waarover de premies worden geheven niet langer per gewerkte dag in aanmerking wordt genomen, maar voor het gehele loontijdvak. Werknemers die een relatief hoog loon verdienen in relatief weinig dagen per week zullen daardoor minder snel aan het maximum loon komen waarover premies worden geheven. Hogere premies en een lager netto loon is voor hen het gevolg.

Het UWV krijgt een nieuwe taak in het bijhouden van de polisadministratie. Dat is een bestand met informatie over arbeidsverhoudingen. Het bestand wordt onder meer gevuld middels informatie die de belastingdienst van werkgevers verkrijgt in het kader van de loonheffing, en die de belastingdienst daartoe aan het UWV doorgeeft. Naarmate de polisadministratie met meer gegevens gevuld raakt, kunnen instanties die behoefte hebben aan loongegevens die voortaan bij het UWV opvragen en hoeven zij werkgevers daar niet meer voor lastig te vallen. Om de polisadministratie up-to-date te houden worden werkgevers wel op straffe van beboeting verplicht onjuistheden in de loonadministratie middels een correctiebericht aan de belastingdienst te melden, uiterlijk met de eerstvolgende loonaangifte of de daaropvolgende loonaangifte.

Om in de polisadministratie gegevens per werknemer op te kunnen nemen, dient de aangifte loonheffing niet langer slechts de af te dragen bedragen voor alle werknemers tezamen te vermelden, maar ook de af te dragen bedragen per werknemer. Werkgevers moeten deze bedragen zelf berekenen en uit eigen beweging aan de belastingdienst afdragen (systeem van premieafdracht op nominatieve aangifte achteraf, afgekort tot "pana"). Daarbij dient het systeem van het "voortschrijdend cumulatief rekenen" te worden gevolgd, hetgeen betekent dat over elk loontijdvak niet slechts moet worden berekend wat over het betreffende loontijdvak moet worden afgedragen, maar dat (in verband met drempelvrijstellingen en maximum premieloon) ook rekening moet worden gehouden met de afdrachten die over eerdere loontijdvakken zijn berekend, zodat de polisadministratie op elk moment volledige gegevens bevat over de verschuldigde premies tot en met het laatste loontijdvak.