Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2005 / 113

Uitspraak

De nieuwe Zorgverzekeringswet behelst een nieuwe verplichte volksverzekering en raakt derhalve niet direct de positie van de werkgever. Toch heeft de nieuwe Zorgverzekeringswet tenminste twee belangrijke gevolgen voor de werkgever.

De eerste is dat werkgevers kunnen overwegen een zorgverzekeraar een collectieve aanbieding te laten doen, waardoor het voor werknemers mogelijk wordt korting op de premie te krijgen. Voor wat betreft de premie voor het standaardpakket kan deze korting oplopen tot maximaal 10%. Deze mogelijkheid zal interessanter zijn naar mate het collectief groter is. Ook kunnen werkgevers overwegen bij te dragen in de kosten van een aanvullende verzekering. Bijkomend voordeel daarvan kan zijn dat de werkgever dan weet dat bepaalde kosten die van belang kunnen zijn voor de reïntegratie van een arbeidsongeschikte werknemer (zoals die van psychologen en die van fysiotherapeuten vanaf de tiende behandeling) gedekt zijn, zodat die in geval van reïntegratie niet door de werkgever behoeven te worden gedragen.

Een belangrijker gevolg voor de werkgever is dat de werkgever verplicht wordt een (belaste) inkomensafhankelijke bijdrage van 6,5% te doen, te berekenen over het bijdrage-inkomen (voor werknemers in grote lijnen gelijk te stellen aan het belastbaar loon) van maximaal 6,5% x €30.015 = €1.950,97.

Voor werknemers waarvoor in 2005 Ziekenfondswetpremie verschuldigd was is dat niet zo bezwaarlijk, omdat de werkgever daarvoor in 2005 ook 6,75% premie betaalde. Werkgevers die een bijdrage deden in de premie van de particuliere ziektekostenverzekering van de werknemer mogen zich ontslagen achten van vergoeding van het deel van de premie dat betrekking heeft op het pakket van de basisverzekering. Vaak zal niet vast te stellen zijn welk deel van de premie betrekking heeft op het pakket van de basisverzekering en welk deel betrekking heeft op het pakket van de aanvullende verzekering. In dat geval mag er van worden uitgegaan dat van het bedrag van de totale premie een deel van €1.015 betrekking heeft op de premie voor het pakket van de basisverzekering. Voor werkgevers die in 2005 in het geheel geen bijdrage deden aan de premie van de ziektekostenverzekering betekent de inkomensafhankelijke bijdrage een regelrechte lastenverzwaring. De wetgever gaat er van uit dat werkgevers in 2005 hun arbeidsvoorwaarden zo herzien, dat deze lastenverzwaring zich in 2006 niet zal voordoen. Maar de werkgever kan een dergelijke herziening van de arbeidsvoorwaarden natuurlijk niet eenzijdig doorvoeren, terwijl niet zonder meer valt in te zien waarom werknemers dan mee zouden willen werken aan een wijziging van hun arbeidsvoorwaarden (waardoor bijvoorbeeld een deel van het loon nog in 2005 alsnog ingeruild wordt voor een vergoeding van de premie van de ziektekostenverzekering).