Inhouding deel WGA-premie op loon werknemer

Inhouding deel WGA-premie op loon werknemer
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2006 / 116
Vindplaats: Artikel 122b Wet financiering sociale verzekeringen
Uitspraak

Met enige regelmaat bereikte ons de afgelopen weken de vraag
of de premie voor de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) in 2006 al dan niet voor de helft op de werknemer kan worden verhaald. De WGA-premie wordt in 2006 namelijk nog niet als zodanig geheven, maar wordt in feite geheven als onderdeel van de landelijk vaste WAO-basispremie (5,4%), waarin een deel van 0,09% is begrepen ter dekking van de WGA-uitkeringen van 2006.

Artikel 33 lid 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) bepaalt dat de financiële middelen voor de Werkhervattingskas worden verkregen door heffing van de in artikel 38 Wfsv bedoelde gedifferentieerde WGA-premie. Artikel 34 lid 2 Wfsv bepaalt dan dat de werkgever de WGA-premie onder bij ministeriële regeling te bepalen voorwaarden tot ten hoogste de helft kan verhalen op de werknemer. Aldus is geregeld dat de werkgever de helft van de gedifferentieerde WGA-premie op de werknemer kan verhalen.

Voor 2006 is in artikel 122b Wfsv echter in een uitzondering voorzien. In lid 1 van die bepaling is namelijk geregeld dat de hierboven genoemde artikelen 33 lid 3 Wfsv en artikel 38 Wfsv in 2006 niet van toepassing zijn, zodat in 2006 geen gedifferentieerde WGA-premie wordt geheven. In lid 2 is vervolgens geregeld dat in afwijking van onder meer artikel 34 Wfsv in 2006 een basispremie wordt geheven bestaande uit een basispremie voor de WAO en de IVA enerzijds en een basispremie voor de WGA anderzijds. Het is deze laatste premie die op 0,09% is vastgesteld. Daarbij is uitdrukkelijk bepaald dat artikel 34 lid 2 Wfsv (betreffende het verhaal van de helft van de premie op de werknemer) in 2006 ook voor die WGA-basispremie geldt.

Het antwoord op de vraag luidt dus dat ook in 2006 al de helft van de WGA-basispremie op de werknemer kan worden verhaald.
Voor werkgevers die in 2006 al eigenrisicodrager zijn in de zin van de WGA is in artikel 3.18 van de Regeling Wfsv bepaald dat ook deze werkgever de helft van de (in 2006 ook door deze werkgever nog verschuldigde) WGA-basispremie op de werknemer kan verhalen.


Commentaar

Wij hebben begrepen dat veel loonadministratieprogramma