De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet voor de partner van de directeur-grootaandeelhouder

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet voor de partner van de directeur-grootaandeelhouder
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2008 / 146
Vindplaats: Artikelen 41 tot en met 47 Zorgverzekeringswet, artikelen 5.1 en 5.2 Regeling zorgverzekering
Uitspraak

Voor de verplichte verzekering van ziektekosten op grond van de Zorgverzekeringswet is behalve een premie aan de verzekeringsmaatschappij een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. Voor werknemers geldt dat de werkgever deze inkomensafhankelijke bijdrage moet vergoeden.<BR>

De inkomensafhankelijke bijdrage is verschuldigd over het zogenaamde bijdrage-inkomen. In de Zorgverzekeringswet is bepaald dat het bijdrage-inkomen onder meer bestaat uit het belastbaar loon overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de loonbelasting. Op grond hiervan is over het loon van de echtgenoot of partner van de directeur-grootaandeelhouder en dat van de directeur-grootaandeelhouder zelf inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd.<BR>

In de Regeling Zorgverzekering is bepaald dat het premiepercentage van de inkomensafhankelijke bijdrage wordt vastgesteld op 7,20% (2008). Er is echter een aantal uitzonderingen, waarin een lager percentage of zelfs in het geheel geen inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd is. Eén van deze uitzonderingen is de met ingang van 1 januari 2008 genoten beloning van de directeur-grootaandeelhouder, bedoeld in de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder, waarvoor in 2008 5,10% inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd is.<BR>

Als men is aan te merken als directeur-grootaandeelhouder in de zin van de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder, heeft men géén recht op vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage en is het lagere percentage van 5,10% (2008) verschuldigd.<BR>

De partner van de directeur-grootaandeelhouder zal doorgaans niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. In de meeste gevallen zal dat het gevolg zijn van de afwezigheid van een gezagsverhouding tussen de partners in het algemeen. In dat geval is voor de partner van de directeur-grootaandeelhouder het hogere percentage van de inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. Omdat de partner ondanks de afwezigheid van een gezagsverhouding wel loon in de zin van de Wet op de loonbelasting geniet moet de inkomensafhankelijke bijdrage door de werkgever worden vergoed. Alleen als de partner zelf is aan te merken als directeur-grootaandeelhouder in de zin van de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder, is voor de partner óók het lagere percentage verschuldigd en behoeft geen inkomensafhankelijke bijdrage te worden vergoed.<BR>

Om zelf ook als directeur-grootaandeelhouder in de zin van de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder te worden aangemerkt dient de partner zelf ook statutair bestuurder te zijn (dat wil zeggen: als directeur benoemd door de aandeelhoudersvergadering en als zodanig ingeschreven in het handelsregister). Daarnaast dient de partner in voldoende mate over aandelen te beschikken, waarbij echter het aandelenbezit van de andere partner die als directeur-grootaandeelhouder wordt beschouwd mag worden meegeteld. De vraag is nu of de eerstgenoemde partner zelf over tenminste één aandeel moet beschikken voordat het aandelenbezit van de andere partner mag worden meegeteld, dan wel of het sowieso voldoende is als alleen het aandelenbezit van de andere partner aan de eisen voldoet. In het laatstgenoemde geval volstaat het dat de partner van de directeur-grootaandeelhouder als bestuurder wordt benoemd en hoeft hij of zij zelf geen aandelen te bezitten. Het aandelenbezit van de partner is dan immers per definitie voldoende groot om aan de eisen van het aandelenbezit te voldoen.<BR>

Vóór het standpunt dat de partner van de directeur-grootaandeelhouder zelf geen aandelen behoeft te bezitten pleit de letterlijke tekst van de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder en het feit dat de belastingdienst op zijn website dit standpunt ook heeft ingenomen toen het er om ging of de B.V. tot wie uitsluitend directeuren-grootaandeelhouders in dienstbetrekking staan per 1 januari 2008 (later verschoven naar 1 januari 2009) geen loonadministratie meer zou hoeven voeren. Tegen dat standpunt pleit dat de in 1997 geschreven toelichting op de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder vermeldt dat de voorheen geldende Richtlijnen van de Federatie van Bedrijfsverenigingen over de verzekeringsplicht van de familieleden en echtgenoten van de directeur-grootaandeelhouder niet zijn overgenomen omdat deze buiten de te regelen materie valt. Dat laatste kan dan echter weer zo worden verklaard dat het in het onderhavige geval niet gaat om de verzekeringsplicht van de partner van de directeur-grootaandeelhouder maar om de vraag wanneer die partner zelf als directeur-grootaandeelhouder kan worden beschouwd.


Commentaar

Vanwege de onduidelijkheid die op dit punt heerst (ook intern zijn wij verdeeld over de juiste uitleg van de Regeling directeur-grootaandeelhouder ten aanzien de partner van de directeur-grootaandeelhouder) hebben wij de vraag voorgelegd aan de belastingdienst. Zodra die heeft gereageerd, zullen wij u nader berichten.