Toch dekking op grond van aansprakelijkheidsverzekering van werkgever voor schade van werknemer door verkeersongeval

Toch dekking op grond van aansprakelijkheidsverzekering van werkgever voor schade van werknemer door verkeersongeval
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2012 / 210
Vindplaats: Hoge Raad 30 maart 2012, www.rechtspraak.nl, LJN: BV1295
Uitspraak

In 2008 heeft de Hoge Raad besloten dat de werkgever die tegenover zijn werknemer heeft voldaan aan zijn zorgplicht voor de veiligheid van de werkomstandigheden, toch aansprakelijk kan zijn voor de schade die een werknemer overkomt als gevolg van een ongeval tijdens het werk. Dat is namelijk het geval als de werkgever heeft verzuimd te voldoen aan een volgens de Hoge Raad uit goed werkgeverschap voortvloeiende verplichting om de schade als gevolg van een ongeval tijdens het werk verzekerd te houden. Het gerechtshof ’s-Gravenhage had eerder geoordeeld dat de schade die een werkgever lijdt als hij op die grond door een werknemer tot schadevergoeding wordt aangesproken, niet gedekt is onder de aansprakelijkheidsverzekering, maar de Hoge Raad komt nu tot een ander oordeel.Wat was er aan de hand?

Een werknemer van een verzekeringsmaatschappij had een dwarslaesie opgelopen toen hij in 1999 tijdens zijn werk een eenzijdig auto-ongeval kreeg. De werknemer sprak de werkgever aanvankelijk aan op zijn zorgplicht wegens onveilige werkomstandigheden, maar wijzigde later de grondslag van zijn vordering in “strijd met goed werkgeverschap” wegens het ontbreken van een adequate verzekering voor ongevallen in het verkeer. In hoger beroep werd die vordering op deze tweede grondslag toegewezen, waarna de verzekeringsmaatschappij een beroep deed op de aansprakelijkheidsverzekering die zij zelf had gesloten bij Nationale Nederlanden. Nationale Nederlanden weigerde vervolgens tot uitkering over te gaan, stellend dat volgens de polisvoorwaarden alleen personen- en zaakschade en geen vermogensschade gedekt was. Het gerechtshof was van mening dat de schade waarvoor de verzekeringsmaatschappij aansprakelijk was gesteld geen verzekerde ongevalschade (en dus personenschade) was maar niet verzekerde vermogensschade. Het ging volgens het hof immers om niet-nakoming door de werkgever van de verplichting om een behoorlijke verzekering te sluiten.Hoe oordeelde de Hoge Raad?

De Hoge Raad legt echter de nadruk op de functie van een aansprakelijkheidsverzekering die een ruime dekkingsomvang rechtvaardigt en wijst er op dat er wel dekking zou zijn geweest als de aansprakelijkheid voor het ongeval zou zijn gebaseerd op het niet voldoen aan de zorgplicht voor veilige werkomstandigheden, terwijl het er in beide gevallen om gaat om de werknemer te beschermen tegen gevaren die hij in de uitoefening van de dienstbetrekking loopt.


Commentaar

Het arrest van de Hoge Raad zorgt er voor dat een werkgever (overigens zelf wel een verzekeringsmaatschappij) die niet wist dat hij aansprakelijk zou zijn als hij geen verzekering voor ongevallenschade zou sluiten, niet plotseling wordt geconfronteerd met onverzekerde schade. Het arrest is echter ook bedenkelijk, omdat daardoor de gevolgen van het verzuim van de werkgever om verzekeringsdekking te verzorgen voor bepaalde schade (ongevallenverzekering) vallen onder de dekking van een andere verzekering (de aansprakelijkheidsverzekering)? Welke reden zou een werkgever daardoor dan nog hebben om een ongevallenverzekering te sluiten? Te verwachten valt dan ook dat aansprakelijkheidsverzekeraars hun polisvoorwaarden zo zullen aanpassen dat aansprakelijkheid voor schade door het niet sluiten van een ongevallenverzekering niet meer onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering kan vallen.