Realiseer grote besparingen en laat ons uw premiebesluit 2019 controleren!

U heeft nog 00 days 00 hours 00 minutes 00 seconds
Op 30 november 2018 heeft de belastingdienst aan werkgevers de beslissing verzonden waarmee de hoogte wordt vastgesteld van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas die de betreffende werkgever in 2019 aan de belastingdienst moet betalen.

De advocaten en adviseurs (register casemanagers) van ons kantoor realiseren voor onze cliënten grote besparingen op de kosten van arbeidsongeschikte (ex-) werknemers door een intensieve controle, niet alleen van het besluit van de belastingdienst, maar ook en vooral van de onderliggende uitkeringsbesluiten van het UWV. De besparingsmogelijkheden zijn veel groter dan u waarschijnlijk denkt. Soms kunnen besparingen worden gerealiseerd tot vijf jaar terug!

Als gevolg van deze termijn van vijf jaar is er in 2019 voor het laatst gelegenheid om nog te komen tot herziening van het premiebesluit van 2014. In dat jaar werden voor het eerst de Ziektewet- en WGA-uitkeringen van flexwerkers (werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan) aan werkgevers toegerekend. Uit ervaring weten wij dat juist in het premiejaar 2014 veel Ziektewet- en WGA-uitkeringen van (ex-) werknemers ten onrechte aan werkgevers werden toegerekend. Ook werkgevers die eigenrisicodrager zijn of waren hebben in 2014 met de toerekening van de uitkeringen van flexwerkers te maken gehad. Laat deze laatste gelegenheid om te komen tot premiebesparing niet verloren gaan en laat ons uw premiebesluit controleren!

Te mooi om waar te zijn? Kijk dan eens wat één van onze cliënten daarover zegt in een video op onze website: www.vanzijl-advocaten.nl/schadelastbeperking.

Duur? Als gevolg van aan ons kantoor gegeven opdrachten tot controle van de premiebesluiten over 2018 bespaarden 100 werkgevers in totaal een bedrag van bijna € 10 miljoen aan premies. Deze werkgevers verdienden iedere geïnvesteerde euro gemiddeld ruim 24* maal terug! Zie voor meer details: www.vanzijl-advocaten.nl/resultatencontrolepremiebesluiten2018.

Meer informatie? Neem contact op met Michèle Sonneveld van ons kantoor (tel. 013 4635599; e-mail: m.sonneveld@kantoormrvanzijl.nl).

Controle van het premiebesluit is doorgaans zinvol voor werkgevers met een premieplichtige loonsom vanaf ongeveer € 800.000. Let op: tegen het premiebesluit van de belastingdienst moet binnen zes weken bezwaar gemaakt kunnen worden. Laat uw besparingskans niet voorbij gaan en neem tijdig contact met ons op!

Deze melding niet meer weergeven

Billijke vergoeding voor statutair bestuurder wegens opzegging arbeidsovereenkomst zonder redelijke grond

Download PDF-bestand: Arbeidsrecht Actueel nr. 298
Uitgavejaar: 2018
Uitgavenummer: 298
Vindplaats: Rechtbank Amsterdam 7 december 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:9104

Uitspraak

Een winkelketen waarvan de aandelen in maart 2015 zijn overgenomen door een buitenlandse vennootschap, neemt op 13 september 2016 een manager in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hij wordt benoemd als “chief operating officer” (coo) en krijgt de opdracht om de winkelketen, die zich in slechte financiële omstandigheden bevindt, weer winstgevend te maken zodat deze na twee jaar kan worden verkocht. De manager wordt daarbij benoemd als statutair bestuurder, naast twee buitenlandse aandeelhouders. De manager formeert een nieuw managementteam en stelt samen met dit managementteam een plan op, dat op 7 februari 2017 wordt gepresenteerd aan de aandeelhouders. In dat plan wordt een winstgevende situatie voorzien, maar de aandeelhouders eisen dat deze winstgevendheid al in mei 2017 wordt bereikt. De leden van het managementteam worden daarop verzocht de zaal te verlaten en alleen terug te keren als zij alsnog vertrouwen uitspreken in een positief resultaat in de maand mei. De helft van het managementteam keert na de pauze terug, maar de coo niet. Het plan van het managementteam wordt desondanks op 24 maart 2017 wel gepresenteerd tijdens een filiaalmanagersdag. Op 3 april 2017 krijgt de coo echter te horen dat hij per direct uit zijn functie van statutair bestuurder wordt ontheven. Kort daarna wordt het voltallige personeel en de ondernemingsraad geïnformeerd over het vertrek van de coo en over een nieuwe koers voor de winkelketen, die buiten de coo om is ontwikkeld. Op 20 april 2017 besluiten de aandeelhouders tot ontslag van de coo als statutair bestuurder, waarbij wordt bepaald dat zijn arbeidsovereenkomst per 1 juni 2017 zal eindigen.
De werknemer wendt zich daarna tot de rechtbank met het verzoek om een billijke vergoeding toe te kennen. De rechtbank oordeelt dat geen sprake is geweest van disfunctioneren van de werknemer omdat de kritiek op het functioneren niet met de werknemer is besproken. Voor het bestaan van een verstoorde arbeidsverhouding acht de rechtbank onvoldoende dat de werknemer de tussentijds verscherpte ambitie om al in mei 2017 winstgevend te zijn, niet heeft onderschreven. Hoewel de rechtbank aangeeft dat bij een statutair bestuurder vrij snel sprake zal zijn van ontslag op basis van de “rest-grond” in de wet, oordeelt de rechtbank dat het gestelde verlies aan vertrouwen in dit geval niet de toepassing van de “rest-grond” rechtvaardigt, omdat de beide andere gronden onvoldoende onderbouwd waren en de “rest-grond” niet mag worden gebruikt voor het effectueren van een op andere gronden onvoldragen ontslag. De te betalen billijke vergoeding werd uiteindelijk door de rechtbank op grond van diverse omstandigheden berekend op twee jaarsalarissen.


Commentaar

De arbeidsovereenkomst met de statutair bestuurder kan worden opgezegd zonder dat toestemming van het UWV of instemming van de werknemer vereist is. Opzegging zonder dat is voldaan aan één van de acht redelijke gronden in de wet of als gevolg van ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever, leidt echter tot de verplichting van de werkgever om een billijke vergoeding aan de werknemer te betalen.
Of de statutair bestuurder de ontslagvergoeding nog heeft ontvangen is overigens twijfelachtig. Op 23 januari 2018 is namelijk het faillissement van de winkelketen uitgesproken.Een reactie plaatsen


Naam: *
E-mailadres: *
Uw reactie:
Neem de code over: *


Reacties


Er zijn nog geen reacties.