Realiseer grote besparingen en laat ons uw premiebesluit 2019 controleren!

U heeft nog 00 days 00 hours 00 minutes 00 seconds
Op 30 november 2018 heeft de belastingdienst aan werkgevers de beslissing verzonden waarmee de hoogte wordt vastgesteld van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas die de betreffende werkgever in 2019 aan de belastingdienst moet betalen.

De advocaten en adviseurs (register casemanagers) van ons kantoor realiseren voor onze cliënten grote besparingen op de kosten van arbeidsongeschikte (ex-) werknemers door een intensieve controle, niet alleen van het besluit van de belastingdienst, maar ook en vooral van de onderliggende uitkeringsbesluiten van het UWV. De besparingsmogelijkheden zijn veel groter dan u waarschijnlijk denkt. Soms kunnen besparingen worden gerealiseerd tot vijf jaar terug!

Als gevolg van deze termijn van vijf jaar is er in 2019 voor het laatst gelegenheid om nog te komen tot herziening van het premiebesluit van 2014. In dat jaar werden voor het eerst de Ziektewet- en WGA-uitkeringen van flexwerkers (werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan) aan werkgevers toegerekend. Uit ervaring weten wij dat juist in het premiejaar 2014 veel Ziektewet- en WGA-uitkeringen van (ex-) werknemers ten onrechte aan werkgevers werden toegerekend. Ook werkgevers die eigenrisicodrager zijn of waren hebben in 2014 met de toerekening van de uitkeringen van flexwerkers te maken gehad. Laat deze laatste gelegenheid om te komen tot premiebesparing niet verloren gaan en laat ons uw premiebesluit controleren!

Te mooi om waar te zijn? Kijk dan eens wat één van onze cliënten daarover zegt in een video op onze website: www.vanzijl-advocaten.nl/schadelastbeperking.

Duur? Als gevolg van aan ons kantoor gegeven opdrachten tot controle van de premiebesluiten over 2018 bespaarden 100 werkgevers in totaal een bedrag van bijna € 10 miljoen aan premies. Deze werkgevers verdienden iedere geïnvesteerde euro gemiddeld ruim 24* maal terug! Zie voor meer details: www.vanzijl-advocaten.nl/resultatencontrolepremiebesluiten2018.

Meer informatie? Neem contact op met Michèle Sonneveld van ons kantoor (tel. 013 4635599; e-mail: m.sonneveld@kantoormrvanzijl.nl).

Controle van het premiebesluit is doorgaans zinvol voor werkgevers met een premieplichtige loonsom vanaf ongeveer € 800.000. Let op: tegen het premiebesluit van de belastingdienst moet binnen zes weken bezwaar gemaakt kunnen worden. Laat uw besparingskans niet voorbij gaan en neem tijdig contact met ons op!

Deze melding niet meer weergeven

Bestelformulier modellen AVG (privacywet)

U kunt de modellen met toelichting bestellen door hieronder uw gegevens in te vullen en te verzenden. U ontvangt van ons dan zo snel mogelijk het model met de toelichting.

De prijs van de verwerkersovereenkomst (met toelichting) is € 500,00 exclusief omzetbelasting. Voor dat bedrag krijgt u het recht om deze verwerkersovereenkomst te gebruiken in alle rechtsverhoudingen waarbij u zelf partij bent, hetzij als verwerkingsverantwoordelijke, hetzij als verwerker. U mag de overeenkomst echter niet zonder onze toestemming aan derden ter beschikking stellen om door hen te worden gebruikt. U mag de overeenkomst wel laten gebruiken door gelieerde vennootschappen waarvan u de naam bij de aanvraag hebt vermeld. U ontvangt de verwerkersovereenkomst en de toelichting beide als Word-document en als pdf-bestand. Daarbij zenden wij u ook een declaratie voor het bovengenoemde bedrag. De verzending vindt per e-mail plaats aan het door u hieronder op te geven e-mailadres.

Door de bestelling van modellen ontstaat tussen u en ons een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij u de opdrachtgever bent en waarbij Kantoor Mr. van Zijl B.V. de opdrachtnemer is. Op deze overeenkomst zijn onze algemene dienstverleningsvoorwaarden van toepassing. Klik hier om deze algemene dienstverleningsvoorwaarden te bezien. In die voorwaarden is de Geschillenregeling Advocatuur van toepassing verklaard.

Uw gegevens

Organisatie: *
Naam contactpersoon: *
Functie:
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoonnummer:
E-mailadres: *

Namen van eventuele gelieerde bedrijven/organisaties die van het model
gebruik zullen maken:

Bijzonderheden:

Welke modellen wenst u te ontvangen?

Model voor een verwerkersovereenkomst (met toelichting)
Model voor een informatiebrief (met toelichting) *
Model voor een register van verwerkingsactiviteiten (met toelichting) *
Protocol voor het melden van datalekken en een register van datalekken (met toelichting) *
Protocol voor het gebruik van e-mail en internet *
Klokkenluidersregeling *

* Deze modellen worden momenteel opgesteld en zijn naar verwachting op korte termijn beschikbaar. .