Realiseer grote besparingen en laat ons uw premiebesluit 2019 controleren!

U heeft nog 00 days 00 hours 00 minutes 00 seconds
Op 30 november 2018 heeft de belastingdienst aan werkgevers de beslissing verzonden waarmee de hoogte wordt vastgesteld van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas die de betreffende werkgever in 2019 aan de belastingdienst moet betalen.

De advocaten en adviseurs (register casemanagers) van ons kantoor realiseren voor onze cliënten grote besparingen op de kosten van arbeidsongeschikte (ex-) werknemers door een intensieve controle, niet alleen van het besluit van de belastingdienst, maar ook en vooral van de onderliggende uitkeringsbesluiten van het UWV. De besparingsmogelijkheden zijn veel groter dan u waarschijnlijk denkt. Soms kunnen besparingen worden gerealiseerd tot vijf jaar terug!

Als gevolg van deze termijn van vijf jaar is er in 2019 voor het laatst gelegenheid om nog te komen tot herziening van het premiebesluit van 2014. In dat jaar werden voor het eerst de Ziektewet- en WGA-uitkeringen van flexwerkers (werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan) aan werkgevers toegerekend. Uit ervaring weten wij dat juist in het premiejaar 2014 veel Ziektewet- en WGA-uitkeringen van (ex-) werknemers ten onrechte aan werkgevers werden toegerekend. Ook werkgevers die eigenrisicodrager zijn of waren hebben in 2014 met de toerekening van de uitkeringen van flexwerkers te maken gehad. Laat deze laatste gelegenheid om te komen tot premiebesparing niet verloren gaan en laat ons uw premiebesluit controleren!

Te mooi om waar te zijn? Kijk dan eens wat één van onze cliënten daarover zegt in een video op onze website: www.vanzijl-advocaten.nl/schadelastbeperking.

Duur? Als gevolg van aan ons kantoor gegeven opdrachten tot controle van de premiebesluiten over 2018 bespaarden 100 werkgevers in totaal een bedrag van bijna € 10 miljoen aan premies. Deze werkgevers verdienden iedere geïnvesteerde euro gemiddeld ruim 24* maal terug! Zie voor meer details: www.vanzijl-advocaten.nl/resultatencontrolepremiebesluiten2018.

Meer informatie? Neem contact op met Michèle Sonneveld van ons kantoor (tel. 013 4635599; e-mail: m.sonneveld@kantoormrvanzijl.nl).

Controle van het premiebesluit is doorgaans zinvol voor werkgevers met een premieplichtige loonsom vanaf ongeveer € 800.000. Let op: tegen het premiebesluit van de belastingdienst moet binnen zes weken bezwaar gemaakt kunnen worden. Laat uw besparingskans niet voorbij gaan en neem tijdig contact met ons op!

Deze melding niet meer weergeven

Hoe werkt de WGA-scan?

Helaas is bij ontvangst van een beschikking over de WGA-uitkering van uw (ex-) werknemer niet direct duidelijk of het instellen van bezwaar en beroep zinvol is. U hebt op dat moment immers nog geen (volledig) inzicht in de redenen van het UWV om die uitkering toe te kennen, voort te zetten of in te trekken. De WGA-scan houdt daarom in dat wij namens u bezwaar maken tegen de beslissing over de WGA-uitkering van uw (ex-) werknemer. Het UWV zendt ons dan de stukken die aan die beslissing ten grondslag hebben gelegen, inclusief de stukken die de medische gegevens bevatten. Ten aanzien van die stukken geldt voor ons een geheimhoudingsverplichting ten opzichte van u, tenzij de werknemer het UWV toestemming geeft om die stukken aan u ter inzage te geven. Wij bestuderen die stukken en schakelen daarbij een medisch adviseur en zo nodig ook een arbeidsdeskundig adviseur in. Na ontvangst van de rapportages van deze beide deskundigen kunnen wij u berichten op welke gronden de beslissing van het UWV mogelijk kan worden aangevochten en wat de kans van slagen van voortzetting van het bezwaar is. Tevens kunnen wij u dan inzage geven in de kosten van voortzetting van het bezwaar en van het instellen van beroep bij de rechter tegen een afwijzende beslissing op het bezwaarschrift.

Wat kost de WGA-scan?