Controlevoorschriften ziekteverzuim

Controlevoorschriften ziekteverzuim
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 1996 / 5
Vindplaats: Zie: artikel 7A:1638c van het Burgerlijk Wetboek
Uitspraak

Sinds 1 maart 1996 is de Ziektewet geprivatiseerd en is de werkgever zelf verantwoordelijk voor de controle en begeleiding van het ziekteverzuim gedurende het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid. De werkgever heeft daarbij de mogelijkheid om (op basis van de gezagsverhouding tussen hem en de werknemer) controlevoorschriften uit te vaardigen waaraan de werknemer zich dient te houden, voor zover de voorschriften tenminste redelijk zijn en geen ongerechtvaardigde inbreuk opleveren op zijn persoonlijke levenssfeer (privacy). Indien de werknemer zich niet aan de voorschriften houdt, heeft de werkgever de bevoegdheid de loondoorbetaling op te schorten tot het moment waarop vast komt te staan of de werknemer al dan niet arbeidsongeschikt is. Deze opschortingsbevoegdheid heeft de werkgever echter alleen indien de controlevoorschriften schriftelijk gegeven zijn. In de praktijk stellen wij vast dat in veel gevallen nog dergelijke schriftelijke controlevoorschriften ontbreken. Dat kan problemen opleveren indien de werknemer zich vervolgens aan de controle onttrekt. Het opstellen en verstrekken aan de werknemer van schriftelijke controlevoorschriften verdient dan ook sterke aanbeveling.


Commentaar

Houdt de werknemer zich niet aan de controlevoorschriften en komt achteraf vast te staan dat hij toch arbeidsongeschikt is, dan moet de werkgever het loon alsnog uitbetalen. Wel komt alsdan de vraag aan de orde of de werknemer kan worden ontslagen wegens het niet opvolgen van aanwijzingen van de werkgever.