Wat behelst de Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid?

Wat behelst de Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid?
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 1996 / 3

Uitspraak

De regering beoogt met de wet te komen tot een aanscherping van de regeling van de sancties die worden opgelegd door bestuursorganen die sociale uitkeringen verstrekken (bijvoorbeeld bedrijfsverenigingen). Zo wordt het opleggen van sancties een verplichting in plaats van een bevoegdheid. Van het opleggen van sancties kan alleen nog worden afgezien in geval van dringende redenen. Ook het terugvorderen van ten onrechte betaalde uitkeringen wordt een verplichting. Verder worden de mogelijkheden tot invordering van ten onrechte betaalde uitkeringen uitgebreid. In de wet zijn ook regels opgenomen voor de aanscherping van sancties in de WW. Deze regels waren oorspronkelijk opgenomen in het voorstel voor de "Wet aanscherping referte-eisen WW". Door middel van deze wet (die op 1 maart 1995 in werking is getreden), is de toegang tot de WW-uitkering beperkt tot personen met een relatief sterke band met het arbeidsproces.