Opzeggen van overeenkomst met een ondernemer en sluiten van nieuwe overeenkomst met een andere ondernemer is geen overgang van onderneming

Opzeggen van overeenkomst met een ondernemer en sluiten van nieuwe overeenkomst met een andere ondernemer is geen overgang van onderneming
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 1997 / 10
Vindplaats: Zie: Hof van Justitie EG 11 maart 1997, JAR 1997/91
Uitspraak

Mevrouw S. was in dienst van een Duits schoonmaakbedrijf en verrichtte haar werkzaamheden ten behoeve van een onderwijsinstelling. Per 30 juni 1994 beëindigde deze instelling het schoonmaakcontract, waarna het schoonmaakbedrijf overging tot opzegging van de dienstbetrekking met mevrouw Z en haar collega's. De onderwijsinstelling besteedde de schoonmaakwerkzaamheden uit aan een ander bedrijf en mevrouw S. stelde dat daarbij sprake was van een overdracht van een zelfstandig deel van een onderneming, zodat zij op grond van een Europese Richtlijn van rechtswege in dienst zou zijn gekomen bij dat andere schoonmaakbedrijf.
Het Hof van Justitie EG bepaalde dat de situatie waarin een ondernemer, hetzij zelf hetzij via een derde, aan een andere ondernemer de verantwoordelijkheid opdraagt voor werkzaamheden waarvoor hij voordien zelf zorg droeg, onder de richtlijn valt. Het moet daarbij volgens het Hof dan echter wel gaan om een "duurzaam georganiseerde economische entiteit" waarvan de identiteit bij overdracht in stand dient te blijven. De identiteit van zo’n entiteit bestaat niet enkel uit de activiteit die zij verricht, maar ook uit haar personeelssamenstelling, bedrijfsvoering, productiemiddelen etc. Het enkele feit dat een vorige en een nieuwe opdrachtnemer vergelijkbare diensten verrichten is niet voldoende. De onderneming die de dienst eerst verrichtte blijft immers voortbestaan. Van de overgang van een onderneming is wel sprake als de concurrent niet alleen de activiteit voortzet, maar ook een wezenlijk deel van het personeel dan wel materiële of immateriële activa van betekenis overneemt.


Commentaar

Volgens een Europese Richtlijn gaan bij de overgang van (een zelfstandig deel van) een onderneming de rechten en verplichtingen van het bij (het betreffende deel van) die onderneming werkzame werknemers automatisch over op de verkrijger van die onderneming. Voor de vraag wanneer sprake is van een onderneming, heeft het Hof van Justitie in het verleden veel belang gehecht aan de vraag of dezelfde activiteiten worden voortgezet. Dat alleen blijkt echter niet voldoende. Om van de overgang van een onderneming te kunnen spreken, moet tenminste nog wat anders (deel personeel, activa) zijn overgedragen.