Gedifferentieerde WAO-premie en overgang van onderneming

Gedifferentieerde WAO-premie en overgang van onderneming
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 1999 / 30
Vindplaats: Zie: rechtbank Zwolle 21 mei 1999, nr. AWB 98/3265 Premie en rechtbank Almelo (datum onbekend) nr. 98/161 WAO F1 A
Uitspraak

Ons bereiken relatief veel vragen met betrekking tot de vaststelling van de gedifferentieerde WAO-premie ten aanzien van ondernemingen die in het verleden betrokken zijn geweest bij de overgang van een onderneming. Ten aanzien van deze ondernemingen geldt dat (op grond van artikel 78 lid 4 WAO en artikel 5 van het Besluit premiedifferentiatie) het gemiddeld premieplichtig loon en de kortlopende WAO-uitkeringen van (ex-) werknemers van de overgedragen onderneming worden toegerekend aan de verkrijgende onderneming. Kortlopende WAO-uitkeringen van (ex-) werknemers van de overgedragen onderneming beïnvloeden dus de gedifferen-tieerde WAO-premie van de verkrijgende onderneming in nadelige zin. Aan de andere kant kan het ontbreken van kortlopende WAO-uitkeringen van (ex-) werknemers bij de overgenomen onderneming een positief gevolg hebben voor de verkrijgende onderneming, doordat de kortlopende WAO-uitkeringen van (ex-) werknemers van de verkrijgende onderneming, afgezet kunnen worden tegen een hoger gemiddeld premieplichtig loon. Daardoor is het individuele werkgeversrisicopercentage kleiner en de gedifferentieerde WAO-premie dus (behoudens de werking van de maximumpremie) lager. Dit gevolg geldt echter niet voor overgangen van ondernemingen vóór 1 januari 1998. Vanwege uitvoeringsproblemen (deze overgangen van ondernemingen zouden voor de uitvoeringsinstellingen niet meer te achterhalen zijn) is in artikel VII lid 2 van de overgangsregels van de wet Pemba de werking van artikel 78 lid 4 WAO uitgesloten. Dit betekent dat er voor de bij die overgangen betrokken ondernemingen géén nieuwe vaststelling van de gedifferentieerde WAO-premie plaats vindt. Dat betekent bijvoorbeeld dat de overdragende onderneming de negatieve invloed van kortlopende WAO-uitkeringen van (ex-) werknemers blijft ervaren, zij het dat in de jaren na de overdracht van de onderneming de loonsom waarover de hogere gediffe-rentieerde WAO-premie berekend moet worden, lager (bij een gehele overdracht van de onderneming: nihil) zal zijn. Voor de verkrijgende onderneming betekent het bijvoorbeeld dat deze gevrijwaard blijft van de negatieve gevolgen van de kortlopende WAO-uitkeringen van (ex-) werknemers van de overgedragen onderneming. Daar tegenover kan die onderneming niet profiteren van het bedrag aan gemiddeld premieplichtig loon van de overgedragen onderneming om bij kortlopende WAO-uitkeringen van eigen (ex-) werknemers te komen tot een lager werkgeversrisicopercentage en dus tot een lagere gedifferentieerde WAO-premie. In een tweetal recente uitspraken van rechtbanken is deze wijze van premievaststelling van gedifferentieerde WAO-premie bij overgang van ondernemingen zonder succes aangevochten.