Geen salarisverlaging zonder instemming van werknemer, wel ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering instemming

Geen salarisverlaging zonder instemming van werknemer, wel ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering instemming
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 1999 / 27
Vindplaats: Zie: kantonrechter Amsterdam 28 december 1998, JAR 1999/24
Uitspraak

Een bedrijf dat zich bezig houdt met de bemiddeling bij valutatransacties tussen professionele klanten ziet zich door verliezen en de komst van de euro gedwongen om drastische maatregelen te nemen om de kosten terug te dringen. Twee werknemers worden daartoe ontslagen en aan tien werknemers wordt voorgesteld om met een salarisverlaging akkoord te gaan. Op één na (een makelaar met een bruto maandsalaris exclusief emolumenten van ƒ 17.660 bruto, aan wie een salarisverlaging van 30% wordt voorgesteld) gaan al deze werknemers akkoord. De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst, stellend dat ook andere personeelsleden vinden dat de makelaar hun arbeidspositie in gevaar brengt. De kantonrechter te Amsterdam oordeelt dat een salarisverlaging niet eenzijdig kan worden opgelegd, maar dat de makelaar bij de salarisverlaging niet buiten schot kan blijven nu alle andere personeelsleden daarmee hebben ingestemd. De arbeidsovereenkomst wordt daarbij ontbonden met toekenning aan de makelaar van een (door de werkgever reeds aangeboden) vergoeding volgens de kantonrechtersformule met correctiefactor 1,5.


Commentaar

De inhoud van overeenkomsten (ook arbeidsovereenkomsten) kan niet eenzijdig worden gewijzigd. Toch kan het weigeren van instemming met een door de wederpartij gewenste wijziging gevolgen hebben. Bij zwaarwegende omstandigheden kan een werkgever daarom met succes druk op de werknemer uitoefenen om met een vermindering van arbeidsvoorwaarden genoegen te nemen.