Ontbinding arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met projectmedewerker

Ontbinding arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met projectmedewerker
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 1999 / 26
Vindplaats: Zie: kantonrechter Arnhem 30 oktober 1998, JAR 1999/18
Uitspraak

Een projectbureau heeft een pas afgestudeerd juriste in dienst, die zij detacheert bij een cliënt. De arbeidsovereenkomst met de juriste is aangegaan voor bepaalde tijd, waarbij uitdrukkelijk is bedongen dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is. De juriste is ontevreden over het niveau van de werkzaamheden en kan per 1 oktober 1998 (uiterlijk met één maand te verlengen tot 1 november 1998) als trainee bij het ministerie van Binnenlandse Zaken in dienst treden, waarbij zij een hoger salaris kan ver-dienen. Zij verzoekt daarom de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Het projectbureau verbindt aan een voortijdig vertrek de voorwaarde dat de werkneemster haar een vergoeding van ƒ 22.500 betaald.
De kantonrechter te Arnhem stelt als uitgangspunt voorop dat de werkneemster moet kunnen worden gehouden aan de verplichting haar werkzaamheden tot het einde van het contract naar beste kunnen uit te voeren. Dat het niveau van de werkzaamheden te laag is, vindt de kantonrechter niet aannemelijk, waarbij hij bovendien overweegt dat van een net afgestudeerd academicus mag worden verwacht dat hij zich ook het eenvoudige en noeste handwerk eigen maakt. Een door de werkneemster gestelde verstoorde arbeidsverhouding wordt door de kantonrechter van minder belang geacht, omdat de werkneemster bij een derde is gedetacheerd. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt echter toch geraden geacht, omdat de werkneemster in haar nieuwe functie als trainee een betere begeleiding en opleiding kan krijgen en aannemelijk is dat die functie niet meer beschikbaar is na het einde van de lopende arbeidsovereenkomst. Een vergoeding ten laste van de werkneemster vindt de kantonrechter gepast, zij het dat die niet gerelateerd behoeft te worden aan de door het projectbureau te derven winst. Vervolgens wordt een vergoeding ter grootte van vier netto maandsalarissen toegekend, welke in vier maandelijkse termijnen betaald mag worden. In verband met de toegekende vergoeding wordt de werkneemster vervolgens in de gelegenheid gesteld haar verzoek in te trekken.


Commentaar

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen (overigens ook na het in werking treden van de wet flexibiliteit en zekerheid) slechts tussentijds worden opgezegd, indien de mogelijkheid daartoe uitdrukkelijk is bedongen. Hier was het omgekeerde het geval. Elke partij heeft echter het wettelijke recht de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden, indien sprake is van gewichtige redenen. Dat geldt ook voor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarin geen mogelijkheid van tussentijdse opzegging is bedongen. De werkneemster maakte van deze mogelijkheid gebruik. In de huidige krappe arbeidsmarkt zal het voor werkgevers wellicht nog enige geruststelling geven dat de kantonrechter de werknemer daarbij kan verplichten een vergoeding aan de werkgever te betalen.