Basispremie WAO 2001 vastgesteld

Basispremie WAO 2001 vastgesteld
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2000 / 44
Vindplaats: Zie: Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2001, Staatscourant 24 november 2000, nr. 237
Uitspraak

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het percentage van de WAO-basispremie vastgesteld. Daarbij is afgeweken van het voorstel van het Lisv om de premie te verlagen van 6,30% (2000) naar 5,20% (2001). De basispremie is nu vastgesteld op 6,10%. Dit besluit is genomen "in het kader van het algehele inkomens- en lastenbeleid" in welk kader de regering het wenselijk achtte "de premies voor de werknemersverzekeringen zoveel mogelijk op het niveau van 2000 te handhaven" omdat anders "het door het kabinet gewenste niveau van lastenverlichting fors zou worden overschreden". De verlaging van 6,30% naar 6,10% staat de regering toe "om de stijging van de gemiddelde gedifferentieerde WAO-premie te compenseren".


Commentaar

De regering geeft en de regering neemt. Met de lasten-verlaging als gevolg van de belastingherziening 2001 op handen, was het kennelijk gewenst de lasten op een ander punt te verhogen. Mogelijk uit angst voor het oplopen van de inflatie heeft de regering de premies hoger vastgesteld dan op grond van een goed beheer van de diverse sociale verzekeringsfondsen noodzakelijk is. Ten aanzien van de vaststelling van de WW-premie wordt bijvoorbeeld uitdrukkelijk overwogen dat "het vermogensoverschot in de premiestelling voor de jaren na 2001 in aanmerking kan worden genomen". De regering verplaatst zo dus eigenlijk gewoon een deel van de lastenverlichting van het jaar 2001 naar latere jaren. Voor de WAO-premie betekent dat inmiddels wel dat deze operatie volledig ten laste van de werkgever wordt doorgevoerd: de WAO-premie wordt immers volledig door de werkgever betaald. De totale WAO-premie (basispremie en gedifferentieerde premie) varieert nu tussen 7,08% en 10,87% voor kleine werkgevers en tussen 6,51% en 12,46% voor grote werkgevers. Een regering die serieus werk wil maken van het terugdringen van het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, had voor de gewenste beperking van de lastenverlichting een ander middel moeten bedenken dan het verhogen van de toch al zo hoge arbeidsongeschiktheidslasten van de werkgever. De regering lijkt gemakshalve te "vergeten" dat de gedifferentieerde WAO-premie in 2000 al ruim 60% hoger was vastgesteld dan tijdens de kamerbehandeling van de wet Pemba in 1996 was voorzien! De wat mindere verhoging van de basispremie (ter compensatie van de hoge gedifferentieerde premie) bevoordeelt verder ten onrechte de werkgevers die eigen risicodrager zijn. Zij betalen immers wel de basispremie, maar niet de gedifferentieerde premie.