De eerste zwaluw in onze Pemba-zaken

De eerste zwaluw in onze Pemba-zaken
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2000 / 36
Vindplaats: Zie: arrondissementsrechtbank ’s-Hertogenbosch 26 januari 2000, nr. AWB 99/1776 WAO
Uitspraak

Zoals u wellicht weet, hebben wij namens een groot aantal werkgevers maatregelen getroffen die tot doel hebben te voorkomen dat de arbeidsongeschiktheid van een (ex-) werknemer gevolgen heeft voor de hoogte van de door de werkgever later te betalen gedifferentieerde WAO-premie. Betreft het na de invoering van de wet Pemba (1 januari 1998) toegekende WAO-uitkeringen, dan maken wij bezwaar tegen de beschikking tot toekenning van de WAO-uitkering. Met een beroep op de waarborgen die artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (ook) de werkgever biedt, vragen wij dan om inzage in de medische gegevens die ten grondslag hebben gelegen aan de toekenning van de WAO-uitkering die tot de verhoogde gedifferentieerde WAO-premie leidt. Vanwege privacybescherming kan het Lisv deze gegevens niet zonder meer ter inzage geven. Betreft het echter uitkeringen die voor de inwerkingtreding van de wet Pemba zijn toegekend, dan stellen wij bezwaar en beroep in tegen de beschikking tot verhoogde vaststelling van de gedifferentieerde WAO-premie. Ook dan vragen wij om inzage in de medische gegevens die ten grondslag hebben gelegen aan de WAO-uitkering die tot verhoging van de premie leidt. In principe staat artikel 87e WAO eraan in de weg bij de vaststelling van de hoogte van de gedifferentieerde WAO-premie nog terug te komen op de daaraan ten grondslag liggende WAO-uitkering, maar nu de werkgever voor 1 januari 1998 nog niet het recht had om tegen de beschikking tot toekenning van de WAO-uitkering zelf bezwaar en beroep in te stellen, is aanvaard dat dit (ondanks de bepaling van artikel 87e WAO) toch nog bij de beschikking tot vaststelling van de hoogte van de gedifferentieerde WAO-premie kan.
Inmiddels komen de eerste zaken waarin wij ons namens werkgevers hebben verweerd tegen de verhoging van de gedifferentieerde WAO-premie voor de rechter. De eerste zaak die tot een uitspraak heeft geleid betreft een beschikking tot vaststelling van de hoogte van de gedifferentieerde WAO-premie over 1999. Het Lisv (uitvoeringsinstelling: SFB) had daarin niet alleen geweigerd de medische gegevens ter inzage te verstrekken. Hij had de werknemer ook niet om toestemming gevraagd om de medische gegevens ter inzage te verstrekken, noch had hij van die medische gegevens een zogenaamde ’transcriptie’ (dit is een samenvatting van de medische gegevens die in overeenstemming is met de privacybescherming van de werknemer) overgelegd. Beide punten waren in strijd met de richtlijnen van het Lisv van 12 maart 1999. Nu de werknemer een broer van de werkgever was, vond het SFB dat de werkgever de medische gegevens zelf maar op moest vragen. Ook vond het SFB dat de werkgever pas recht had op de medische gegevens, indien sprake was van gerede twijfel aan de juistheid van de beslissing tot toekenning van de WAO-uitkering. De rechtbank te ’s-Hertogenbosch heeft met deze argumenten weinig moeite: het is het Lisv die moet zorgen dat zijn beslissing op dit punt afdoende gemotiveerd is. De beslissing op ons bezwaarschrift was onvoldoende gemotiveerd en het Lisv wordt daarom verplicht zich opnieuw over ons bezwaarschrift te buigen. Daarna zal de zaak ongetwijfeld nog eens voor de rechter komen, aangezien wij van mening zijn dat de beslissing ook met een transcriptie niet voldoende gemotiveerd kan worden. De toegekende proceskostenvergoeding dekte gelukkig een belangrijk deel van de door ons ten behoeve van onze cliënt gemaakte kosten.


Commentaar

De eerste zwaluw maakt uiteraard nog lang geen zomer. Dat geldt zeker daar wel duidelijk was dat het Lisv, door noch toestemming aan de werknemer te vragen voor het ter inzage geven van de medische gegevens, noch een transcriptie van de medische gegevens te overleggen, duidelijk in gebreke bleef. Toch is het bemoedigend dat de rechtbank onze motiveringsklachten gevolgd heeft. In elk geval is de uitspraak een belangrijke vingerwijzing aan een uitvoeringsinstelling aan Cadans, die onze bezwaarschriften tegen beschikkingen tot toekenning van een WAO-uitkering steevast afwijst zonder de werknemer te vragen om toestemming tot het ter inzage geven van de medische gegevens en zonder het overleggen van een transcriptie van de medische gegevens. Binnenkort verwachten wij overigens de eerste uitspraak van een rechtbank in een zaak betreffende het beroep tegen de toekenning van een (na 1 januari 1998 toegekende) WAO-uitkering. Wij houden u uiteraard op de hoogte.