Vakantiewerk

Vakantiewerk
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2000 / 37
Vindplaats: Zie: artikel 7:612 B.W., artikel 3:2, 5:3, 5:4, 5:6, 5:10 Arbeidstijdenwet en de Nadere regeling kinderarbeid
Uitspraak

In het kader van vakantiewerk worden vaak arbeidsovereenkomsten aangegaan met jeugdige werknemers. Daarbij is het volgende van belang.Een werknemer die de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt, is bevoegd arbeidsovereenkomsten aan te gaan. Werknemers jonger dan zestien jaar kunnen weliswaar alleen arbeidsovereenkomsten aangaan met toestemming van hun wettelijke vertegenwoor-diger(s), maar die toestemming wordt aanwezig verondersteld indien en zodra de arbeidsovereenkomst vier weken heeft geduurd en de wettelijk vertegenwoordiger niets van zich heeft laten horen.
De arbeidsovereenkomst met een vakantiewerker kan voor bepaalde tijd worden aangegaan met een proeftijd van een maand (behoudens uitzondering bij CAO). Als de arbeidsovereenkomst maar een maand of korter duurt, kan de proeftijd gelden voor de hele duur van de arbeidsovereenkomst. Dat betekent dan dat zowel de werkgever als de vakantiewerker de arbeidsovereenkomst steeds tussentijds kunnen beëindigen.
Kinderen onder zestien jaar mogen geen arbeid verrichten. Een uitzondering geldt echter voor niet-industriële arbeid van lichte aard, buiten schooltijd verricht door een kind van 13 jaar of ouder. Voor het bezorgen van ochtendkranten geldt een mini-mumleeftijd van 15 jaar.
Voor het verrichten van werk door kinderen van 13 en 14 jaar respectievelijk 15 jaar tijdens vakantieweken (dat zijn weken waarin in het geheel geen onderwijs wordt gevolgd) geldt het volgende. Op zondag mag alleen worden gewerkt indien dit is bedongen, dit uit de aard van het werk voortvloeit, de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken, de werkgever daartoe overeenstemming heeft bereikt met de werknemer en de ouders of verzorgers uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. Indien op zondag wordt gewerkt is de werknemer de daaraan voorafgaande zaterdag vrij. Ten hoogste drie maal mag gewerkt worden tussen 19.00 uur en 22.30 respectievelijk 23.00 uur. Er moet in elke periode van 24 uur een onafgebroken rusttijd zijn van tenminste 14 respectievelijk 12 uur, waaronder in elk geval de periode tussen 19.00 uur en 07.00 uur. Er mag niet langer gewerkt worden dan 35 respectievelijk 40 uren per week en 7 respectievelijk 8 uur per dag. Indien op een dag langer wordt gewerkt dan 4,5 uur, moet een aaneengesloten pauze van ten minste een half uur in acht worden genomen. Het werk mag gedurende ten hoogste 4 respectievelijk 6 vakantieweken per jaar worden verricht, waarvan ten hoogste 3 respectievelijk 4 vakantieweken aaneengesloten. Deskundige begeleiding, zowel voor, tijdens als na het werk is verplicht.
Voor het verrichten van niet-industriële hulparbeid van lichte aard wijken de regels iets af. Onder dergelijke hulparbeid wordt verstaan: het oppassen bij familie of kennissen, het wassen van auto's en het behulpzaam zijn bij het verspreiden van folders en huis- aan huisbladen, in een gezinshuishouding of op een kinderboerderij. Voor dit soort arbeid mogen kinderen van 13 en 14 jaar niet op zondag worden ingeschakeld. Ook mogen kinderen van 13, 14 en 15 jaar dit werk niet later dan tot 19.00 uur doen. Tenslotte wordt de eis van deskundige begeleiding hier niet gesteld.
Voor de jeugdige werknemer van 16 en 17 jaar geldt het volgende. In elke periode van een week moet hij (zij) tenminste 36 uur rusttijd hebben en in elke 24 uur tenminste 12 uur gelegen tussen 22.00 of 23.00 uur en 06.00 en 07.00 uur. Indien op zondag wordt gewerkt, dient de voorafgaande zaterdag vrij te zijn. Per dienst werkt de werknemer van 16 of 17 jaar maximaal 9 uur, per week maximaal 45 uur en per 4 weken maximaal gemiddeld 40 uur per week. Na iedere 4,5 uur heeft deze werknemer tenminste een half uur pauze.
In CAO’s kunnen nadere regels zijn opgenomen, waaraan de werkgever zich dient te houden.


Commentaar

Hoewel het nog pas vroeg in het voorjaar is, zullen veel werkgevers zich binnenkort weer het hoofd breken over de vraag hoe zij de afwezigheid van hun medewerkers tijdens de zomervakantie opvangen. Het aantrekken van vakantiewerkers is daarbij één van de oplossingen. Omdat ons in dat kader vaak veel vragen bereiken over het werken door jeugdigen en omdat op deze vragen lang niet altijd een kort antwoord mogelijk is, hebben wij gemeend u dit maal voor te mogen zijn. In het bovenstaande vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen.