Vrijstellings- en kortingsregeling basispremie WAO

Vrijstellings- en kortingsregeling basispremie WAO
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2001 / 52
Vindplaats: Zie: rechtbank Almelo 17 april 2001, USZ 2001/175
Uitspraak

Een B.V. die een rijwielgroothandel uitoefende, betaalde de WAO-uitkering van een arbeidsongeschikt geworden werkneemster via haar loonlijst. De WAO-uitkering werd door GAK Nederland B.V. aan de B.V. vergoed, zodat de kosten daarvan niet op de B.V. drukten.
Bij het berekenen van de hoogte van de vrijstellings- en kortingsregeling hield GAK Nederland B.V. geen rekening met het bedrag dat aldus als loon (feitelijk: WAO-uitkering) aan de werkneemster was doorbetaald. Nadat haar bezwaarschrift was afgewezen, kwam de B.V. daartegen in beroep bij de rechtbank Almelo.
Op grond van een wetstechnische uitleg van het loonbegrip in de WAO en de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen komt de rechtbank tot de conclusie dat de als loon betaalde WAO-uitkering meetelt als loon dat is betaald aan een arbeidsgehandicapte werknemer. Het aan de arbeidsgehandicapte werknemer betaalde loon is van belang voor de berekening van de 5%-grens die geldt bij het krijgen van vrijstelling van WAO-basispremie voor de arbeidsgehandicapte werknemer en van korting op de WAO-basispremie van andere werknemers. Met name behoeft het volgens de rechtbank niet te gaan om loon dat als tegenprestatie voor verrichte arbeid is betaald. Ook speelt geen rol dat de werkgever de premielast voor de betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkering uiteindelijk niet draagt. De rechtbank zegt wel te vermoeden dat de wetgever iets anders heeft beoogd, maar acht het niet haar taak om het gebrek in de wet te helen. De rechtbank wijst er bovendien op dat in het Besluit premiedifferentiatie WAO de doorbetaalde uitkering wel van het loonbegrip is uitgezonderd.


Commentaar

Eerder al had het blad ‘De Zaak’ geconstateerd dat de WAO een lacune bevat, waardoor werkgevers die de WAO-uitkering van een arbeidsongeschikte werknemer als loon aan een werknemer doorbetalen, in aanmerking komen voor vrijstelling van de WAO-basispremie van die arbeidsongeschikte werknemer en voor korting op de WAO-basispremie van andere werknemers. Daartoe moet het aan de ‘arbeidsgehandicapte’ werknemer betaalde loon vermeerderd met diens uitkering tenminste 5% van de totale premieplichtige loonsom bedragen. Bij 4% kan nog aanspraak gemaakt worden op 2/3e van de vrijstelling en korting. Bij 3% nog op 1/3e. Ook uitbesteed werk aan een WSW-instelling kan hiervoor overigens kwalificeren. De bedoeling van de wetgever is natuurlijk geweest om de vrijstellings- en kortingsregeling alleen open te stellen voor een werkgever die een reeds arbeidsgehandicapte werknemer in dienst neemt. Door slordige wetgeving kan daarvan echter ook de werkgever profiteren die de WAO-uitkering als loon doorbetaalt aan de in zijn dienst arbeidsongeschikt geworden werknemer. Wij hebben eerder in een bepaald geval al vastgesteld dat die vrijstelling en korting zonder enig probleem werd uitbetaald. In het onderhavige geval is daarover wel geprocedeerd en is de procedure gewonnen. Totdat de wet wordt gewijzigd, lijken werkgevers dus van dit gat in de wet te kunnen profiteren.