Beschikkingen tot vaststelling van de hoogte van de WAO-premie over het jaar 2003

Beschikkingen tot vaststelling van de hoogte van de WAO-premie over het jaar 2003
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2002 / 69
Vindplaats: Zie: Besluit van 19 november 2002 tot wijziging van het Besluit premiedifferentiatie WAO in verband met het afschaffen van de geïndividualiseerde opslag of korting voor kleine werkgevers, Staatsblad 2002, nummer 585
Uitspraak

Op 10 december 2002 is in het Staatsblad het Koninklijk Besluit geplaatst, waardoor de premiedifferentiatie in de WAO met ingang van 2003 is afgeschaft voor kleine werkgevers. Daaronder wordt verstaan: werkgevers met een premieplichtige loonsom over het jaar 2001 die kleiner is dan, of gelijk aan 25 maal het gemiddelde loon per werknemer, ofwel 25 x fl. 53.000 = fl. 1.325.000 = euro 601.258,78. Het UWV is inmiddels overgegaan tot het verzenden van beschikkingen tot vaststelling van de gedifferentieerde WAO-premie over het jaar 2003. Door de afschaffing van de premiedifferentiatie hoeft een kleine groep werkgevers in 2003 niet langer een verhoogde premie te betalen. Daartegenover staat dat een veel grotere groep werkgevers (aan wie geen WAO-uitkeringen van (ex-) werknemers zou zijn toegerekend) de premie ziet stijgen van 1,24% (voor werkgevers met een premieplichtige loonsom in 2001 lager dan fl. 795.000) dan wel 0,45% (voor werkgevers met een premieplichtige loonsom in 2001 tussen de fl. 795.000 en fl. 1.325.000) in 2002 naar 2,38% in 2003.Hieronder wordt ingegaan op de mogelijkheden tegen deze beslissingen bezwaar te maken.Werkgevers voor wie de premiedifferentiatie wordt afgeschaft en die daardoor in 2003 meer premie gaan betalen dan in 2002 zouden naar onze mening kunnen stellen dat het Koninklijk Besluit zoals dat in het Staatsblad staat onverbindend is. De wet geeft namelijk de mogelijkheid om bij Koninklijk Besluit de wijze te regelen waarop, op basis van het arbeidsongeschiktheidsrisico, de toeslag of de korting wordt vastgesteld die de verhoging of verlaging van de gedifferentieerde premie ten opzichte van het rekenpercentage bepalen. In plaats van de wet op dit punt te wijzigen, heeft de regering het Koninklijk Besluit nu zo gewijzigd dat voor kleine werkgevers de toeslag of korting steeds nihil is, ongeacht het arbeidsongeschiktheidsrisico. Dat is naar onze mening in strijd met de wet en het Besluit van 19 november 2002 is naar onze mening om die reden onverbindend.Werkgevers voor wie nog wel daadwerkelijk een (verhoogde) gedifferentieerde WAO-premie wordt vastgesteld hebben nog een kans op succes met de volgende grieven:* ten onrechte wordt aan de werkgever de WAO-uitkering toegerekend van een (ex-) werknemer die al arbeidsongeschikt was voor de indiensttreding bij de werkgever (waarbij het zo kan zijn dat de arbeidsongeschiktheid al is ingetreden voor de dag van ziekmelding);* ten onrechte wordt aan de werkgever de WAO-uitkering toegerekend van een (ex-) werkneemster wiens arbeidsongeschiktheid verband houdt met zwangerschap of bevalling;* in strijd met het gelijkheidsbeginsel wordt de gedifferentieerde premie onevenredig hoog vastgesteld als gevolg van het feit dat de loonsom van de werkgever sinds 1997 is gestegen.In sommige gevallen zal het nog mogelijk zijn ook grieven aan te voeren die in feite betrekking hebben op het recht op, of de hoogte van, de WAO-uitkering van de betreffende (ex-) werknemer. Als regel moeten deze grieven echter worden gericht tegen het besluit tot toekenning van de WAO-uitkering. Uiteraard zijn wij graag bereid u meer informatie te geven over de diverse mogelijkheden voor het instellen van bezwaar of beroep.


Commentaar

Werkgevers voor wie de premiedifferentiatie in de WAO wordt afgeschaft en die een premiedempings- of premiestabiliteitsverzekering hadden gesloten, kunnen bij hun verzekeringsmaatschappij de in 2001 en 2002 betaalde premie terugvragen, omdat achteraf het verzekerde risico (namelijk het risico dat een werknemer die in 2001 of 2002 arbeidsongeschikt wordt een WAO-uitkering krijgt, die leidt tot verhoging van de WAO-premie in en na 2003) is vervallen. De verzekeringsmaatschappij zal van de te restitueren premie wel de gemaakte kosten aftrekken en alleen het risicodeel van de premie teruggeven.