Geen verplichting tot afdracht premies fondsen grafische bedrijfstak

Geen verplichting tot afdracht premies fondsen grafische bedrijfstak
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2002 / 63
Vindplaats: Zie: kantonrechter 16 november 2001 en 21 december 2001, JAR 2002/104
Uitspraak

Een werkgever houdt zich bezig met het ontwerpen, de productie en de verkoop van lichtbakken en productdisplays. Een onderdeel van de productie kan bestaan uit het zeefdrukken van onderdelen van de lichtbakken of displays. Van de 77 werknemers houden zich er 8 daarmee bezig. Het zeefdrukken geschiedt niet ten behoeve van derden, maar geschiedt uitsluitend als onderdeel van de productie. In de algemeen verbindend verklaarde CAO Grafimedia is bepaald dat het zeefdrukkerijbedrijf in elk geval onder de werkingssfeer van de CAO valt, tenzij het zeefdrukken niet ten behoeve van derden geschiedt en de werknemers onder een andere CAO vallen. Een aantal bij de CAO ingestelde fondsen vordert van de werkgever premies voor deze fondsen. De werkgever stelt dat de uitzondering op hem van toepassing is, maar dat hij nog doende is een ondernemings-CAO op te stellen. De kantonrechter oordeelt dat het afbakenen van de werkingssfeer van algemeen verbindend verklaarde CAOís zeer zorgvuldig moet geschieden, omdat anders de concurrentie te veel wordt beperkt. De kantonrechter is van mening dat de werkgever geen zeefdrukwerk ten behoeve van derden verricht en dat hij dus niet onder de CAO voor het zeefdrukbedrijf valt, ook al heeft hij nog geen eigen CAO.


Commentaar

Doel van algemeen verbindendverklaring van CAOís is het voorkomen van concurrentie door niet aan de CAO gebonden werkgevers. De verwezenlijking van dit doel vindt haar grens in regelgeving betreffende het principe van vrije concurrentie. Naar het oordeel van de kantonrechter gingen de CAO-partijen te ver door te bepalen dat onder het zeefdrukbedrijf ook bedrijven vielen die weliswaar als onderdeel van het productieproces zeefdrukwerk verrichten, maar daarmee niet in concurrentie treden met andere zeefdrukbedrijven.