Tussenstand: geen verlenging loondoorbetaling tijdens ziekte; wel afschaffing Pemba voor kleine werkgevers

Tussenstand: geen verlenging loondoorbetaling tijdens ziekte; wel afschaffing Pemba voor kleine werkgevers
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2002 / 68
Vindplaats: Zie: wetsvoorstel 28629 Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte; voorstel voor een besluit tot wijziging van het Besluit premiedifferentiatie WAO; voorstel voor Besluit beperking eigen risicodragen WAO
Uitspraak

In het kader van het beleid tot terugdringen van het beroep op de WAO, heeft de regering op dit moment twee pijlen op de boog. De ene betreft het verlengen van de verplichting van de werkgever tot loondoorbetaling tijdens ziekte van een jaar naar twee jaar. De tweede betreft de afschaffing van de premiedifferentiatie in de WAO (ìPemba-boeteî) voor kleine werkgevers. Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend dat voorziet in de verlenging van de loondoorbetalingsverplichting. De afschaffing van de premiedifferentiatie in de WAO wordt geregeld door een wijziging van het Besluit premiedifferentiatie WAO. In dat kader is ook een voorstel gemaakt voor een Besluit beperking eigen risicodragen WAO, dat kleine werkgevers na 1 januari 2003 de mogelijkheid onthoudt om nog eigen risicodrager te worden.De toekomst van de WAO maakt nadrukkelijk onderdeel uit van de onderhandelingen tussen de regering, werkgevers en werknemers over een centraal akkoord. Begin november lag een voorstel op tafel voor een meerjarige regeling, waarvan ook de toekomst van de WAO deel uitmaakte. Deze onderhandelingen zijn vastgelopen op een weigering van het FNV met het voorstel van de regering in te stemmen. Nadien heeft de regering een voorstel op tafel gelegd voor het jaar 2003, waarbij de WAO voorlopig ongemoeid zou worden gelaten. Afgesproken is daarover op 28 november 2002 verder te spreken. Deze editie van Arbeidsrecht Actueel is vÛÛr die datum afgesloten.Nu de WAO geen deel meer uitmaakt van het voorstel en nog wel onderhandelingen met de sociale partners lopen, heeft de regering de Tweede Kamer verzocht de behandeling van het wetsvoorstel betreffende de verlenging van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte stop te zetten. De regering heeft ook medegedeeld dat het de afschaffing van de premiedifferentiatie in de WAO voor kleine werkgevers daarbij wel wil voortzetten. Voor wat betreft de beperking van de mogelijkheid om eigen risicodrager te worden heeft de regering toegezegd te zullen onderzoeken of voor kleine werkgevers alsnog de mogelijkheid kan worden geopend om per 1 juli 2003 of per 1 januari 2004 alsnog eigen risicodrager te worden.


Commentaar

Indien er belangwekkende ontwikkelingen zijn, houden wij de deelnemers van ons arbeidsrecht abonnement© per e-mail op de hoogte.Het voorstel voor de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte bevat ook nog een aantal bepalingen, die niet zo zeer verband houden met de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte, maar die veeleer te zien zijn als een correctie op de Wet verbetering Poortwachter. Het betreft dan een bepaling die het voor de werknemer noodzakelijk maakt om bij het indienen van een vordering tegen de werkgever tot nakoming van zijn reintegratieverplichtingen een second opinion van het UWV bij te voegen. Verder gaat het om een bepaling die het opzegverbod tijdens ziekte (twee jaar) verlengt, indien de werkgever niet binnen dertien weken aangifte van arbeidsongeschiktheid doet bij de uitvoeringsinstelling, indien werkgever en werknemer gezamenlijk het UWV verzoeken de WAO-keuring uit te stellen en indien de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij wijze van sanctie door het UWV wordt verlengd.