Werk arbeidsdeskundigen van uitvoeringsinstelling beneden de maat

Werk arbeidsdeskundigen van uitvoeringsinstelling beneden de maat
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2002 / 62
Vindplaats: Zie: Geschikt of ongeschikt. De rol van arbeidsdeskundigen bij de WAO-beoordeling, juni 2002
Uitspraak

De Inspectie Werk en Inkomen heeft onderzoek gedaan naar het functioneren van arbeidsdeskundigen bij de WAO-keuring. De Inspectie heeft zich de vraag gesteld hoe arbeidsdeskundigen ten behoeve van de WAO-beoordeling functies beoordelen en selecteren en wat de gevolgen van hun handelingen zijn. De Inspectie komt tot de conclusie dat de inbreng van de arbeidsdeskundigen in het proces van functieselectie voor de WAO-beoordeling onvoldoende is. De manier waarop beoordeeld wordt of een functie voor een werknemer geschikt is, is te weinig afgestemd op de bijzondere situatie van die werknemer. De manier waarop gewerkt wordt leidt tot onjuiste WAO-keuringen, waarbij zowel te hoge als te lage WAO-uitkeringen voorkomen. Uit het onderzoek blijkt verder dat het arbeidsdeskundige deel van de WAO-beoordeling dermate ondoorzichtig is dat de juistheid van de beoordeling niet met zekerheid vast te stellen is.


Commentaar

De WAO-beoordeling bestaat uit een medisch en een arbeidsdeskundig deel. Eerst wordt door de verzekeringarts vastgesteld welke de medische beperkingen zijn die de werknemer bij het verrichten van arbeid ondervindt. Daarna wordt door een arbeidsdeskundige vastgesteld welke functies de werknemer met de vastgestelde medische beperkingen nog kan vervullen, welk inkomen hij daarmee kan verdienen, hoe dit inkomen zich verhoudt tot het inkomen dat de werknemer zonder zijn arbeidsongeschiktheid zou hebben gehad en welk percentage aan inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid daaruit resulteert.De conclusies van de Inspectie zijn ernstig. Te lage WAO-uitkeringen benadelen werknemers. Te hoge WAO-uitkeringen benadelen daarentegen de werkgever, die de WAO-uitkeringen immers gedurende de eerste vijf jaar bekostigt door middel van een verhoogde gedifferentieerde WAO-premie. Te lage WAO-uitkeringen worden door werknemers doorgaans wel aangevochten. Nog steeds zijn er echter maar weinig werkgevers die WAO-uitkeringen op juistheid laten toetsen. Uit het rapport van de Inspectie blijkt echter dat er alle reden voor werkgevers is om WAO-uitkeringen wel te laten toetsen. De voorganger van de Inspectie Werk en Inkomen, had bovendien al eens vastgesteld dat ook het werk van de keuringsartsen te wensen overliet. Ook om die reden doen werkgevers er goed aan niet voetstoots aan te nemen dat een besluit tot toekenning van een WAO-uitkering aan een (ex-) werknemer wel juist zal zijn.Om namens werkgevers besluiten tot toekenning van een WAO-uitkering aan een (ex-) werknemer te toetsen, heeft ons kantoor de “WAO-scan” ontwikkeld. Op verzoek geven wij u daarover graag nadere informatie. Informatie over de WAO-scan vindt u ook op onze website (www.kantoormrvanzijl.nl) onder het hoofd “Pemba”.