Eerste opgelegde loonsancties Wet verbetering Poortwachter

Eerste opgelegde loonsancties Wet verbetering Poortwachter
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2003 / 75
Vindplaats: Zie: antwoord Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 maart 2003 op vragen van de Tweede Kamerleden De Ruiter (SP) en Verburg (CDA) van 10 en 11 maart 2003
Uitspraak

In Arbeidsrecht Actueel nr. 73 berichtten wij u over het feit dat van de eerste 10.000 WAO-aanvragen waarop de Wet verbetering Poortwachter van toepassing is (ontvangen in de eerste acht weken van 2003), 75% door het UWV is geretourneerd wegens het niet indienen van een reïntegratieverslag of wegens het indienen van een onvolledig reïntegratieverslag. Wij spraken toen de vrees uit dat in veel van deze gevallen in het geheel geen reïntegratieverslag zou zijn opgemaakt en (erger:) dat wellicht in het geheel geen plan van aanpak zou zijn opgemaakt. Inmiddels heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geantwoord dat volgens het UWV bijzonder veel verslagen binnen de gestelde termijn van veertien dagen alsnog compleet gemaakt zijn. In de eerste twee maanden van 2003 zouden uiteindelijk slechts 48 werkgevers niet of onvoldoende gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om het verslag te completeren op de onderdelen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Aan deze werkgevers zou het UWV een loonsanctie (verlenging van de loondoorbetalingsverplichting) hebben opgelegd.


Commentaar

Het verbaast ons niet dat er onder de eerste 10.000 WAO-aanvragen zoveel aanvragen waren die niet vergezeld gingen van een (volledig) reïntegratieverslag. Over het opstellen van een plan van aanpak en een reïntegratieverslag bereiken ons niet of nauwelijks vragen, terwijl dit toch in beginsel niet (plan van aanpak) c.q. niet volledig (reïntegratieverslag) een taak van de arbodienst is. Als werkgevers hier in grote getale mee in de slag zouden zijn, zouden wij verwacht hebben dat wij hierover wel vaker met vragen benaderd zouden zijn. Ook worden naar verluid aan het UWV nauwelijks second opinions gevraagd. Dat alles wijst niet op een grote inspanning aan werkgeverszijde om de Wet verbetering Poortwachter correct uit te voeren.Het antwoord van de Minister verbaast ons daarentegen wel. Wie zijn wij om het waarheidsgehalte van de antwoorden van de Minister in twijfel te trekken? Maar toch: dat van de 7.500 incomplete aanvragen er 7.452 na veertien dagen wel in orde zouden zijn, lijkt ons toch niet zo voor de hand liggend. Is hier iets onder het vloerkleed geveegd om te maskeren dat de Wet ver-betering Poortwachter door werkgevers en arbodiensten eigenlijk helemaal niet (zo) goed wordt uitgevoerd? Of zouden veel werkgevers uiteindelijk maar eieren voor hun geld hebben gekozen en er, in de wetenschap dat anders toch verlenging van de loondoorbetalingsverplichting dreigt, toe zijn overgegaan om uit eigen beweging aan werknemers het loon door te betalen (bijvoorbeeld door verlenging van de wachttijd aan te vragen in welk geval wel loon moet worden doorbetaald, maar de Pemba-periode wordt verkort van vijf naar vier jaar)? Dat zou dan in elk geval het teruglopende aantal WAO-aanvragen verklaren. Wij blijven de zaak volgen en houden u op de hoogte.