Eigen risicodragen kleine werkgevers alsnog mogelijk?

Eigen risicodragen kleine werkgevers alsnog mogelijk?
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2003 / 71
Vindplaats: Zie: brieven van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer van 28 november 2002 (wetsontwerp 28629, nr. 13) en 28 januari 2003
Uitspraak

Per 1 januari 2003 is de gedifferentieerde WAO-premie voor kleine werkgevers (dat zijn werkgevers met een premieplichtige loonsom in 2003 lager dan of gelijk aan fl. 1.325.000 = Euro 601.258,79) afgeschaft. Ongeacht het arbeidsongeschiktheidsrisico betalen deze werkgevers in 2003 een vaste gedifferentieerde WAO-premie van 2,38%. Tegelijkertijd werd de mogelijkheid om eigen risicodrager te worden voor deze groep van werkgevers vanaf 1 januari 2003 onmogelijk gemaakt. Gevreesd werd dat anders juist de werkgevers met een gunstig arbeidsongeschiktheidsrisico eigen risicodrager zouden worden en dat de werkgevers met een ongunstig arbeidsongeschiktheidsrisico in de WAO zouden achterblijven, waardoor de gedifferentieerde WAO-premie voor deze werkgevers zou moeten stijgen.Om nog per 1 januari 2003 eigen risicodrager te worden, moest de aanvraag voor 1 oktober 2002 bij het UWV zijn ingediend. Dat in september 2002 nog de mogelijkheid werd gelaten om per 1 januari 2003 eigen risicodrager te worden, was vooral bedoeld voor bedrijven die al doende waren dat eigen risicodragen aan te vragen. Kamerleden waren van mening dat het niet goed was dat veel bedrijven nu in alle haast moesten beslissen of zij de laatste mogelijkheid om eigen risicodrager te worden wel of niet zouden benutten. Zij vroegen de Minister om een laatste kans voor werkgevers om toch nog eigen risicodrager te worden. Uit vrees dat toch de ´goede risico´s´ nog uit de WAO zouden stappen, wilde de Minister alleen toezeggen dat zoín eenmalige mogelijkheid zou kunnen bestaan als sprake was van een situatie waarin premiedifferentiatie geldt. In de ogen van de demissionaire regering zou dat het geval zijn als per 1 januari 2004 voor kleine werkgevers een premiedifferentiatie per sector zou worden ingevoerd. Structureel openstellen van de mogelijkheid nog eigen risicodrager te worden wil de regering niet, omdat de kans bestaat dat de daarna te verwachten verhoging van de gedifferentieerde WAO-premie voor de bedrijven die in de WAO achterblijven voor een aantal werkgevers op zichzelf weer aanleiding zou kunnen zijn om uit de WAO te stappen. Aldus zou een vliegwieleffect kunnen ontstaan, dat de regering wil voorkomen. In een recente brief aan de Tweede Kamer merkt de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid terecht op dat de vraag of sectorgewijze premiedifferentiatie (en de daaraan gekoppelde mogelijkheid om nog eigen risicodrager te worden) moet plaatsvinden, afhankelijk is van de inzichten van de nieuw te vormen regering.


Commentaar

De premiedifferentiatie in de WAO blijft ook (of juist) na de afschaffing voor kleine werkgevers de gemoederen bezig houden. Nog net voor het verstrijken van de daarvoor gestelde termijn dienden ongeveer 26.000 werkgevers een verzoek in om nog per 1 januari 2003 eigen risicodrager te worden. Deze werkgevers wilden de laatste mogelijkheid benutten om eigen risicodrager te worden en aldus te voorkomen dat de gedifferentieerde WAO-premie van de minimumpremie in 2002 van 0,59% of 1,24% naar een vaste gemiddelde premie van 2,38%. Het UWV verwacht dat uiteindelijk ongeveer 10.000 van deze aanvragen daadwerkelijk tot eigen risicodragerschap zullen leiden.Begin januari deelden wij de deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© per e-mail mede dat de afschaffing van de premiedifferentiatie in de WAO op een onverbindende wijze (namelijk bij algemene maatregel van bestuur in plaats van bij wet) geregeld was en dat het daarom zin had bezwaar te maken tegen de beslissing tot vaststelling van de gedifferentieerde WAO-premie over het jaar 2003. Ons bericht werd overgenomen in Het FinanciÎle Dagblad en in de Staatscourant van vrijdag 3 januari 2003. Wij vernamen dat op maandag 6 januari 2003 alleen al bij UWV GAK zoín 7.500 bezwaarschriften waren ingediend en dat alle uitvoeringsinstellingen tezamen zoín 25.000 bezwaarschriften ontvingen.Kleine werkgevers die de boot in beide gevallen gemist hebben en toch nog willen proberen onder betaling van de vaste gedifferentieerde WAO-premie van 2,38% uit te komen, moeten hopen op de mogelijkheid dat het eigen risicodragerschap nog eenmaal open gesteld wordt en dan bezien of zij daarmee beter af zijn. Of het zo ver komt, hangt af van de WAO-plannen van de nieuwe regering.