Geen concurrentiebeding, toch verbod op indiensttreding bij concurrent

Geen concurrentiebeding, toch verbod op indiensttreding bij concurrent
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2003 / 77
Vindplaats: Zie: voorzieningenrechter rechtbank
Uitspraak

Een werknemer heeft zich bij De Gouden Gids opgewerkt tot financieel directeur. Als zodanig maakt hij deel uit van het managementteam van De Gouden Gids. In de arbeidsovereenkomst is geen concurrentiebeding opgenomen, wel een geheimhoudingsbeding. Medio november 2002 wordt de werknemer dan gepolst door TeleMedia, (de voormalige dochtermaatschappij van KPN die zich bezig houdt met het uitgeven van de telefoongids) om daar als financieel directeur in dienst te treden. Als de werknemer dit voorstel van TeleMedia bespreekt met de algemeen directeur van De Gouden Gids, wordt hem medegedeeld dat hij zich met een overstap naar TeleMedia schuldig zou maken aan ongeoorloofde concurrentie en wordt hij gesommeerd de belangen van TeleMedia niet te schaden. De werknemer zegt daarop zijn arbeidsovereenkomst met De Gouden Gids op.
De Gouden Gids vordert in kort geding dat de werknemer wordt verboden om tot september 2003 bij TeleMedia in dienst te treden. De Gouden Gids stelt daarbij dat de werknemer als lid van het managementteam de geheime strategie kent, die De Gouden Gids had ontwikkeld in verband met de verwachte verhevigde concurrentie door TeleMedia na de verkoop van TeleMedia door KPN aan een derde. Eerder al zijn drie andere werknemers die bij de strategiebepaling van De Gouden Gids betrokken zijn geweest overgestapt naar TeleMedia. Met de dreigende overstap van de financieel directeur zou TeleMedia over de laatste strategie beschikken. De Gouden Gids zegt een periode van zes maanden nodig te hebben om haar strategie aan te passen. De Gouden Gids is bereid de werknemer gedurende die periode schadeloos te stellen.
De voorzieningenrechter in kort geding oordeelt dat volgens vaste jurisprudentie ook een niet door een concurrentiebeding gebonden werknemer onrechtmatig kan handelen door zich schuldig te maken aan ongeoorloofde concurrentie. De kantonrechter acht van belang dat de werknemer een hoge verantwoordelijke functie bij De Gouden Gids bekleedde, waarin hij beschikte over vertrouwelijke bedrijfsgegevens en dat beide bedrijven samen ruim 90% van de markt van telefoongidsen beheersen. De kantonrechter acht het niet realistisch dat de werknemer in dienst van TeleMedia zich niet zou bedienen van de kennis van de strategische bedrijfsinformatie van De Gouden Gids. Dat maakt volgens de kantonrechter dat een overstap niet op een te korte termijn kan plaatsvinden, zodat De Gouden Gids in staat wordt gesteld haar strategie te wijzigen. Een verbod tot indiensttreding bij TeleMedia gedurende zes maanden lijkt de kantonrechter echter voldoende, waarbij hij er van uitgaat dat De Gouden Gids het aanbod tot doorbetaling van het salaris gedurende die periode handhaaft.


Commentaar

Het bovengenoemde vonnis is een goed (zij het uitzonderlijk) voorbeeld van het feit dat concurrentie door een ex-werknemer ook zonder een concurrentiebeding onrechtmatig kan zijn. Het behoeft geen betoog dat het, juist voor werknemers met een strategische functie als die van een financieel directeur, aanbeveling verdient om wel een concurrentiebeding overeen te komen.