Herziening procesrecht inzake aansprakelijkstelling door belastingdienst

Herziening procesrecht inzake aansprakelijkstelling door belastingdienst
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2003 / 70
Vindplaats: Zie: Wet van 12 september 2002, Staatsblad 2002, nr. 478
Uitspraak

Ondernemers die arbeidskrachten inlenen, kunnen aansprakelijk zijn voor de loon- en omzetbelastingschulden van de werkgever van die arbeidskrachten. Hoofdaannemers kunnen aansprakelijk zijn voor de loon- en omzetbelastingschulden van onderaannemers (de zogenaamde "inlenersaansprakelijkheidî en ìketenaansprakelijkheid").Onlangs is de Invorderingswet gewijzigd. Op grond van die wetswijziging, die op 1 december 2002 in werking is getreden en die geldt voor aansprakelijkstellingen vanaf die datum, is het voor ondernemers eenvoudiger die aansprakelijkstelling aan te vechten.Degene die door de belastingontvanger aansprakelijk is gesteld voor de loon- en/of omzetbelastingschuld van een ander en die zich daartegen wil verzetten, zal het geschil straks in volle omvang kunnen voorleggen aan de belastingrechter. Voorheen diende men zich voor het aanvechten van de aansprakelijkheid zelf te wenden tot de burgerlijke rechter. Voor de bestrijding van de hoogte van de naheffingsaanslagen waarvoor men aansprakelijk was gesteld moest daarentegen bezwaar worden gemaakt bij de belastingdienst en vervolgens beroep worden ingesteld bij de belastingrechter. Voortaan komen zowel de hoogte van de aanslagen waarvoor men aansprakelijk is gesteld, als de aansprakelijkheid zelf in de fiscale procedure bij de belastingrechter aan de orde. De burgerlijke rechter zal niet langer bevoegd zijn om te beoordelen of aansprakelijkheid bestaat.


Commentaar

Doordat men niet meer tegelijkertijd een procedure hoeft aan te spannen bij de civiele rechter en bij de fiscale rechter zal sprake zijn van een verlaging van administratieve lasten. De belastingplichtige kan ook afzien van verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat. Tevens wordt het (door de cumulatie van twee procedures) veelal grote tijdsverloop van de totale aansprakelijkheidsprocedure voorkomen. Tenslotte zal niet langer onduidelijkheid bestaan ten aanzien van de vraag welke rechter bevoegd is.