Laatste mogelijkheid voor kleine werkgevers om eigen risicodragerte worden per 1 juli 2004

Laatste mogelijkheid voor kleine werkgevers om eigen risicodragerte worden per 1 juli 2004
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2003 / 76
Vindplaats:

Brief van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de TweedeKamer van 13 mei 2003, Kamerstuk 2002-2003, 22187. nr. 137


Uitspraak

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de Minister van Sociale Zakenen Werkgelegenheid aangegeven per 1 januari 2004 voor kleine werkgeverseen branchegewijze premiedifferentiatie in de WAO te willen instellen.Alle kleine bedrijven in een bepaalde bedrijfssector krijgen dan hetgedifferentieerde WAO-premiepercentage dat overeenkomt met de verhoudingtussen de arbeidsongeschiktheidslasten van het referentiejaar (voor2004: het jaar 2002) en het gemiddelde van het premieloon over hetreferentiejaar en de vier daaraan voorafgaande kalenderjaren van allekleine bedrijven in die sector samen. Voor één sectorwaarin de kleine bedrijven samen minder dan 25 maal de gemiddeldeloonsom verlonen blijft net als in 2003 het reken-percentage als gedifferentieerdeWAO-premie van kracht. De Minister zal hiertoe het Besluit premiedifferentiatieWAO wijzingen en tevens de wet wijzigen om de juridische grondslagvoor een branchegewijze premiedifferentiatie te “expliciterenen verduidelijken”.


Conform een eerder gedane toezegging wil de Minister bij die gelegenheidnog één maal toestaan dat kleine bedrijven eigen risicodragervoor de WAO worden. Omdat dat drie maanden tevoren moet worden aangevraagden omdat de branchepremies pas laat bekend zullen worden, zal de Ministerde eenmalige mogelijkheid om nog eigen risicodrager te worden nietopenstellen per 1 januari 2004, maar per 1 juli 2004.


Commentaar

Toen de regering in het najaar van 2002 de premiedifferentiatie inde WAO per 1 januari 2003 voor kleine werkgevers afschafte, had datvoor veel werkgevers (namelijk: de werkgevers zonder WAO-ers) totgevolg dat de premie steeg van het minimum van 1,24% in 2002 naarhet gemiddeld van 2,38% in 2003. Dat was voor heel veel werkgeversaanleiding om in september 2002 nog heel snel het eigen risicodragenaan te vragen. Een belangrijk deel van deze werkgevers kreeg de aanvraaguiteindelijk niet rond. Deze (en andere) werkgevers krijgen per 1juli 2004 nog één laatste herkansing. Met name voorbedrijven met een relatief gunstig arbeidsongeschiktheidsrisico (jongpersoneel, kantooromgeving) kan eigen risicodragen interessant zijn,onder meer omdat het eigen risico tegen een lagere premie te verzekerenkan zijn, dan in de WAO waar de premie vanaf 2004 gebaseerd zal zijnop het gemiddelde van alle werkgevers in een branche. De WAO-premieis bovendien gebaseerd op de arbeidsongeschiktheidslasten van heden,die het in het verleden gerealiseerde risico vertegenwoordigen, terwijlparticuliere verzekeringsmaatschappijen vooral naar het toekomstigrisico kijken.