Premievrij te vergoeden premies voor een particuliere ziektekostenverzekering

Premievrij te vergoeden premies voor een particuliere ziektekostenverzekering
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2003 / 76
Vindplaats:

Salaris Rendement januari-februari 2003 “Is vergoeding van eenpremie voor ziektekosten altijd vrij van sociale premies?”; CentraleRaad van Beroep 7 juni 2001, 99/5147 ALGEM, RSV 2001/186; CentraleRaad van Beroep 5 december 2002, 00/1645 CSV, RSV 2003/30


Uitspraak

Indien een werknemer door de hoogte van zijn loon boven de ziekenfondsgrenskomt, dient hij zich particulier te verzekeren voor zijn ziektekosten.De werkgever kan een bijdrage geven voor de te betalen premie. Voorde loonheffing (loonbelasting, premies volksverzekeringen) vormt diebijdrage belast loon. Voor de premies werknemersverzekeringen echteris de bijdrage vrijgesteld.


Onlangs werd in een blijkbaar door de deelnemers aan het arbeidsrechtabonnement© veel gelezen periodiek een artikel geschreven overdit onderwerp. Volgens het periodiek zou het UitvoeringsinstituutWerknemersverzekeringen (UWV) zich bij looncontroles op het standpuntstellen dat de zogenaamde wettelijke bijdragen voor de Wet MOOZ ende Wet WTZ niet kunnen worden aangemerkt als premievrij te vergoeden“kosten terzake van een particuliere ziektekostenverzekering”.Het periodiek adviseerde haar lezers vervolgens werkgevers aan teraden deze wettelijke bijdragen derhalve niet meer te vergoeden.


Wij zijn van mening dat niet het UWV bepaalt wat als “kostenterzake van een particuliere ziektekostenverzekering” kan wordenaangemerkt (en derhalve premievrij kan worden vergoed), maar dat derechter dat doet op grond van de wet. Als de wet niet duidelijk genoegis, dan dient de wet te worden toegepast zoals de Centrale Raad vanBeroep die uitlegt. In zijn uitspraak van 7 juni 2001 heeft de CentraleRaad letterlijk geoordeeld dat wel als “kosten ter zake van eenparticuliere ziektekostenverzekering” moeten worden aangemerktde wettelijke bijdragen in het kader van de Wet MOOZ en de Wet WTZ.Wij zijn niet op de hoogte van een meer recente uitspraak van de CentraleRaad die een ander standpunt zou inhouden ten aanzien van dit onderwerp.Dit betekent naar onze mening dat het UWV geen grond heeft om op ditmoment een standpunt in te nemen dat afwijkt van de uitspraak van7 juni 2001.


Op 5 december 2002 deed de Centrale Raad overigens ook nog een uitspraakdie betrekking heeft op dit onderwerp en waar in de praktijk rekeningmee moet worden gehouden. In het door de Centrale Raad berechte gevalbetaalde de werkgever een bijdrage in de premie voor de particuliereziektekostenverzekering. Deze bijdrage is belast voor de loonheffingen deze werkgever nam die loonheffing voor eigen rekening. In de bedoeldeuitspraak oordeelde de Centrale Raad dat de loonheffing die de werkgevervoor eigen rekening nam niet kan worden beschouwd als “kostenter zake van een particuliere ziektekostenverzekering”. Voorde praktijk betekent dat, dat voor die gevallen waarin de werknemerwel boven de ziekenfondsgrens zit, maar nog niet boven het maximumvoor het premieloon, premies zullen moeten worden ingehouden overde door de werkgever betaalde loonheffing, of dat in die gevallenalsnog verhaal dient plaats te vinden van deze loonheffing.