Sectorgewijze premiedifferentiatie WAO kleine werkgevers met ingang van 1 januari 2004; laatste gelegenheid voor eigen risicodragen WAO per 1 juli 2004

Sectorgewijze premiedifferentiatie WAO kleine werkgevers met ingang van 1 januari 2004; laatste gelegenheid voor eigen risicodragen WAO per 1 juli 2004
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2003 / 78
Vindplaats: Zie: persbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 30 juni 2003, nr. 03/017, brief van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer van 26 juni 2003, kenmerk SV/A&L/03/44042
Uitspraak

De ministerraad heeft op vrijdag 27 juni 2003 ingestemd met een wetsvoorstel, waardoor met ingang van 1 januari 2004 weer premiedifferentiatie in de WAO wordt ingevoerd voor kleine werkgevers, maar nu niet op basis van de WAO-instroom per werkgever, maar per branche. Dit zal leiden tot een premiedaling voor naar schatting 70% van de kleine werkgevers en een premiestijging voor een minderheid van werkgevers in branches met een hoog risico. Op die manier worden brancheorganisaties gestimuleerd gerichte inspanningen te doen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen en arbeidsongeschikte werknemers weer aan de slag te helpen. In het wetsvoorstel zal tevens worden voorzien in een laatste mogelijkheid voor kleine werkgevers om nog eigen risicodrager te worden per 1 juli 2004. Aanvragen kunnen dan worden ingediend tot 1 april 2004. Er is niet gekozen voor openstelling van die mogelijkheid per 1 januari 2004 omdat dan op het moment van het indienen van de aanvraag de percentages van de sectorgewijs vast te stellen gedifferentieerde WAO-premie nog niet bekend zouden zijn. De tekst van het wetsvoorstel is voor advies naar de Raad van State gezonden en wordt pas openbaar als het bij de Tweede Kamer is ingediend.


Commentaar

In de brief aan de Tweede Kamer zegt de Minister ook nog wat over de vraag wanneer Pemba voor grote bedrijven zal worden afgeschaft. De Minister zegt daarop (in samenhang met de beoogde stelselwijziging in de WAO) in te zullen gaan bij de indiening van het wetsvoorstel verlenging loondoorbetalingsverplichting. Dit wetsvoorstel is eind 2002 door het vorige kabinet ingetrokken, om het najaarsoverleg met de sociale partners niet te belemmeren. De regering wil nu kennelijk opnieuw de verplichting van de werkgever tot doorbetaling van loon tijdens ziekte van een werknemer verlengen van één naar twee jaar.