Verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte per 1 januari 2004

Verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte per 1 januari 2004
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2003 / 82
Vindplaats: Wetsontwerp 29231 (Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003)
Uitspraak

De regering denkt na over een nieuwe regeling voor de WAO, in te voeren per 1 januari 2006. Vooruitlopend daarop wordt de verplichting van de werkgever tot doorbetaling van het loon tijdens ziekte al vast verlengd van één naar twee jaar. De periode waarin de wet Pemba (gedifferentieerde WAO-premie of eigen risicodragen van de WAO-uitkering) een rol speelt wordt daarbij teruggebracht van vijf naar vier jaar. Werkgevers zullen daardoor hun contracten met verzekeraars (ziekengeldverzekering) en arbodiensten moeten aanpassen. De Ziektewetuitkering gaat ook twee jaar duren, en de WAO-uitkering gaat pas na twee jaar in. Verlenging van de loondoorbetaling na die twee jaar blijft mogelijk, als werkgevers hun reïntegratieverplichtingen niet nakomen en het UWV hen om die reden verplicht het loon langer door te betalen, als werkgevers verzuimen de wettelijk verplichte aangifte van arbeidsongeschiktheid bij het UWV te doen (na dertien weken arbeids-ongeschiktheid, of als recht op ziekengeld bestaat: na vier dagen arbeidsongeschiktheid), of als werkgever en werknemer gezamenlijk verlenging van de wachttijd van de WAO vragen, teneinde de WAO-keuring uit te stellen in verband met nog lopende reïntegratie-pogingen.
In het tweede jaar van ziekte geldt niet de regel dat de doorbetaling van 70% van het loon ook tenminste 100% van het minimumloon moet zijn. Dat houdt verband met de afspraak die de regering met werkgevers- en werknemersorganisaties (Stichting van de Arbeid) heeft gemaakt, om in CAO?s geen afspraken meer op te nemen, waardoor het loon tijdens ziekte na het eerste jaar door werkgevers nog wordt aangevuld boven die 70%. De regering wil in het tweede jaar ook een financiële prikkel voor de werknemer inbouwen, zodat die ook financieel belang krijgt bij een tijdige reïntegratie. Werknemers die door deze maatregel minder loon ontvangen dan de bijstandsnorm, kunnen bij het UWV een uitkering op grond van de Toeslagenwet aanvragen.


Commentaar

Hoewel over het wetsontwerp bij het schrijven van dit artikel (eind week 46) in de Tweede Kamer nog niet is gestemd, streeft de regering er nog steeds naar de verlenging van de loondoorbetalingsverplichting per 1 januari 2004 in werking te laten treden. Met name voor kleine werkgevers is van belang dat zij nog vóór 1 januari 2004 met hun ziekengeldverzekeraar afspraken maken over een dekking voor het risico van loondoorbetaling tijdens het tweede jaar van ziekte. Werkgevers die dat niet doen, riskeren dat zij aan werknemers die na 1 januari 2004 ziek worden, het loon tijdens het tweede jaar van ziekte zelf moeten doorbetalen. Het Verbond van Verzekeraars heeft
toegezegd werkgevers gedurende de eerste zes maanden zonder risicoselectie te zullen aanvaarden voor het tweedejaarsrisico, tegen maximaal 2,5 maal de gemiddelde premie van de collectiviteit op basis van het verzuim in de bedrijfstak. De vraag is echter of verzekeraars ook reeds arbeidsongeschikt geworden werknemers zullen aanvaarden, dan wel of zij deze als ?brandend huis? toch de dekking zullen weigeren.