Voor werkgevers relevante maatregelen uit het regeerakkoord

Voor werkgevers relevante maatregelen uit het regeerakkoord
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2003 / 76
Vindplaats: Meedoen, meer werk, minder regels. Hoofdlijnenakkoord voor het kabinet CDA, VVD, D66 16 mei 2003
Uitspraak

Anders dan eerdere regeerakkoorden geeft het “hoofdlijnenakkoord”van CDA, VVD en D’66 slechts zeer globaal aan welke maatregelenons de komende jaren te wachten staan. Voor werkgevers is vooral vanbelang dat de werking van de sociale zekerheidsregelingen moet wordenverbeterd: de WAO hervormd wordt en de WAZ afgeschaft. Verder wordenfiscale regelingen beperkt die het eerder stoppen met werken bevorderen.Een nieuwe levensloopregeling, die als keuzemogelijkheid moet geldenvoor de spaarloonregeling, moet ruimere mogelijkheden bieden om werken tijd voor andere doelen over de gehele levensloop te spreiden.En er komt een meer vraaggestuurde regeling voor de kosten van kinderopvang.

Iets meer details geeft de bijlage die het financieel kader voor dejaren 2004-2007 aangeeft. Daarin worden concrete maatregelen genoemdmet de ingeboekte besparingen. Dan blijkt dat in de WW-uitkering dekortdurende uitkering (die zes maanden duurt en verstrekt wordt aanuitkeringsgerechtigden die nog maar relatief kort op de arbeidsmarktwerkzaam waren) wordt afgeschaft, dat de eisen voor toelating totde loongerelateerde WW-uitkering worden aangescherpt en dat de vervolguitkering(die na de loongerelateerde WW-uitkering wordt verstrekt en een uitkeringis op bijstandsniveau, maar niet op bijstandsvoorwaarden) helemaalwordt afgeschaft. Dat zal invloed hebben op de bereidheid van werknemersom ter zake van een dreigend ontslag een minnelijke regeling met dewerkgever te treffen: hoe minder voorzieningen, hoe minder bereidheidvan de werknemers om dat te doen en hoe hoger de ontslagvergoedingdie nodig zal zijn om hen toch over de streep te trekken.


Commentaar

Het regeerakkoord is een akkoord op hoofdlijnen. Veel maatregelendie in de pers zijn genoemd (zoals de WAO-plannen), zullen ter uitwerkingworden overgelaten aan de regering. Deze plannen zullen volgens hethoofdlijnenakkoord worden uitgewerkt in de regeringsverklaring enop het beleidsprogramma dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Voorde echte details moeten we dus nog even geduld oefenen.