Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2003 / 79
Vindplaats: Zie: Wet van 3 april 2003, Staatsblad 2003, 206; KB 11 augustus 2003, Staatsblad 2003, 329
Uitspraak

Een nieuwe "Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte" verbiedt het maken van onderscheid op grond van een werkelijke of vermeende handicap of chronische ziekte, inclusief indirect onderscheid. Degene tot wie het verbod gericht is, is verplicht naar gelang de behoefte doeltreffende aanpassingen te verrichten, tenzij deze voor hem een onevenredige belasting vormen. Omdat het verbod ook ziet op het maken van onderscheid bij sollicitatie, vaststellen van arbeidsvoorwaarden, promotie en ontslag, is de werkgever één van degenen tot wie het verbod zich richt. Van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst in strijd met dit verbod, kan de werknemer zes maanden lang de nietigheid inroepen, mits hij daarop binnen twee maanden een beroep doet.


Commentaar

Het verbod geldt niet indien het maken van onderscheid verband houdt met maatregelen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid of indien het maken van onderscheid de persoon met een handicap of chronische ziekte juist beoogt in een bevoorrechte positie te plaatsen.