Wet verruiming zeggenschap van werknemers over arbeidstijden in werking getreden

Wet verruiming zeggenschap van werknemers over arbeidstijden in werking getreden
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2003 / 81
Vindplaats: Wetsontwerp 29231 Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003
Uitspraak

Bij invoering van het wetsvoorstel tot verlenging van de verplichting tot doorbetaling van het loon van de arbeidsongeschikte werknemer (van één naar twee jaar) vervalt ook de subsidie die aan werkgevers wordt toegekend voor het bevorderen van de reïntegratie van de werknemer in passend werk bij een andere werkgever. Ook de subsidie voor de kosten van scholing, training en begeleiding van de arbeidsgehandicapte werknemer vervalt. Als overgangsmaatregel geldt dat de subsidie nog wordt toegekend als de werknemer voor 1 januari 2004 is ingediend en de subsidie voor 1 april 2004 is aangevraagd.


Commentaar

Bij de invoering van de Wet verbetering poortwachter is de werkgever ook verantwoordelijk geworden voor de reïntegratie van de arbeidsongeschikte werknemer als voor de werknemer geen passende arbeid binnen de onderneming van de werkgever voor handen is. De werkgever moet dan een reïntegratiebedrijf inschakelen om passend werk bij een andere werkgever te zoeken. De verplichting gold alleen voor werknemers die na 1 januari 2003 arbeidsongeschikt zijn geworden. De kosten van de inschakeling van het reïntegratiebedrijf werden voor de helft gesubsidieerd door het UWV. De andere helft werd bovendien gesubsidieerd als de reïntegratie succesvol was.
De subsidieregeling voor de kosten van reïntegratie bij een andere werkgever was al aangescherpt in die zin, dat de subsidie met ingang van 17 augustus 2003 was gemaximeerd op het bedrag van de begrote kosten en dat het maken van de kosten moest worden aangetoond. Ook was de subsidie voortaan gebonden aan een maximum van 4.000.
Door de wetswijziging wordt één van de laatste kostenposten die arbeidsongeschikte werknemers opleveren van het bordje van de overheid op het bordje van de werkgever geschoven. Werkgevers die zien aankomen dat zij gehouden zijn een werknemer te reïntegreren bij een andere werkgever, doen er goed aan vóór 1 april 2004 nog subsidie bij het UWV aan te vragen.
Overigens is in wetsontwerp 28978 (Verzamelwet sociale verzekeringen 2003) een bepaling opgenomen, waardoor werkgevers die nog aanspraak willen maken op het tot 1 januari 2002 geldende (her-) plaatsingsbudget (voor het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte werknemer c.q. voor het aanbieden van passend werk aan een eigen werknemer die arbeidsgehandicapt is geworden), dat nog slechts tot 1 januari 2004 kunnen doen. Ook hier geldt dus dat werkgevers die nog aanspraken menen te hebben, hun aanvragen nog snel bij het UWV moeten indienen.