Wijzigingen in wetgeving

Wijzigingen in wetgeving
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2003 / 81
Vindplaats: Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer van 17 oktober 2003
Uitspraak

Tijdens het "Najaarsoverleg" op 14 oktober 2003 heeft de regering met de werkgevers- en werknemersorganisaties overeenstemming bereikt over een aanpassing van het regeringsbeleid op een aantal terreinen, in ruil voor een toezegging van de werkgevers- en werknemersorganisaties (verenigd in de Stichting van de Arbeid) voor loonmatiging in de jaren 2004 en 2005. Hieronder een kort overzicht van de voor werkgevers relevante maatregelen, die als gevolg van het Najaarsoverleg wel en niet doorgaan.

Op het gebied van de vervroegde pensionering:
• De in het belastingplan 2004 opgenomen maatregelen ten aanzien van de beëindiging van de fiscale facilitering van de VUT en het prepensioen en de invoering van de voorgestelde levensloopregeling worden tot
1 april 2004 AANGEHOUDEN in afwachting van de uitkomsten van overleg met de Stichting van de Arbeid over een per 1 januari 2006 in te voeren regeling.
Op het gebied van de WW:
• De "anticumulatie" van ontslagvergoeding en WW-uitkering (doordat de ontslagvergoeding wordt gekort op de WW-uitkering) gaat NIET door.
• De aanscherping van de referte-eis in de WW (de eis dat in de laatste 39 weken 26 weken gewerkt moet zijn; zou naar verluidt worden 39 uit 52) gaat NIET door.
• Het vervallen van de kortlopende WW-uitkering (voor werknemers die niet voldeden aan de referte-eis of aan de arbeidsverledeneis, te weten de eis dat in de laatste vijf kalenderjaren in tenminste vier kalenderjaren over tenminste 52 dagen recht op loon moet hebben bestaan) gaat NIET door.
• De invoering van een werkgeversbijdrage in de WW-uitkering bij ontslag van oudere werknemers (57,5 jaar of ouder) gaat WEL door.
• De afschaffing van de vervolguitkering (een in beginsel tweejarige uitkering op bijstandsniveau, maar zonder vermogenstoets en zonder partnertoets, ingaande na afloop van de loongerelateerde WW-uitkering) gaat WEL door. De regering heeft inmiddels wel aangekondigd het overgangsrecht te zullen versoepelen. Werknemers waarvan de eerste werkloosheidsdag op of na 11 augustus 2003 valt hebben alsnog recht op een vervolguitkering, als de opzeggingsbrief van de werkgever of de ontbindingsbeschikking van de kantonrechter vóór die datum is gedateerd. Het wetsvoorstel is naar de Raad van State gezonden.
Op het gebied van de WAO:
• De verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van werkgevers voor zieke werknemers van één naar twee jaar per 1 januari 2004 gaat WEL door.
• De wijziging van de WAO waardoor alleen werknemers die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn nog recht zullen krijgen op een WAO-uitkering, gaat WEL door. In het WAO-plan zal een aantal wijzigingen worden aangebracht, waarover de SER in januari 2004 advies zal uitbrengen. De belangrijkste wijzigingen zijn in 2007 het (ook voor grote werkgevers) met terug-werkende kracht tot 1 januari 2006 vervallen van de premiedifferentiatie in de WAO ("Pembaboete") en het met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006 verhogen van de WAO-uitkering voor duurzaam en volledig arbeidsongeschikten met 5 procentpunten. Beide maatregelen gaan pas in als in augustus 2007 op basis van de in juli 2007 beschikbare cijfers blijkt, dat de instroom in de WAO van duurzaam en volledig arbeidsongeschikten op basis van 12 maanden beperkt blijft tot de geraamde 25.000. Aan de werkgevers- en werknemersorganisaties wordt overgelaten om voor het tweede jaar van ziekte geen afspraken te maken waardoor de werknemer recht heeft op een hoger loon dan 70% van het normale loon.