Loonsanctie aanvechtbaar

Loonsanctie aanvechtbaar
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2004 / 85

Uitspraak

Sinds de Wet verbetering Poortwachter kan het UWV de werkgever die tekort schiet in het plegen van reïntegratie-inspanningen ten opzichte van zijn arbeidsongeschikt geworden werknemer na afloop van de periode waarin de werkgever tot doorbetaling van het loon verplicht is, verplichten om het loon maximaal een jaar langer door te betalen. De regering heeft bij de totstandkoming van de wet steeds aangegeven, dat deze zogenaamde


Commentaar

Dat de kritiek van professor Noordam serieus moet worden genomen blijkt wel uit het feit dat de Eerste Kamer daarover in het kader van de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 vragen aan de Minister heeft gesteld, en dat de Minister zich daarna gedwongen heeft gezien een in die wet opgenomen aanvullende sanctie (verhaal op de werkgever van op grond van de Ziektewet uitbetaald ziekengeld) nog niet in te voeren, totdat hij de Eerste Kamer zou hebben bericht naar aanleiding van een onderzoek naar die kritiek.
De kritiek dat de nadere regels over de toepassing van de sanctie niet bij AMvB maar bij een besluit van het UWV zijn gegeven, brengt in elk geval met zich mee dat de rechter vrij is om het besluit van het UWV te toetsen. Met name zou na toetsing door de rechter wel eens kunnen blijken dat het besluit van het UWV dat een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting steeds tenminste vier maanden bedraagt niet wordt gevolgd, omdat dit leidt tot een onevenredig hoge sanctie. Wanneer de werkgever bijvoorbeeld een onvolledig reïntegratieverslag inlevert, en dit verzuim niet binnen de door het UWV alsdan te stellen termijn van twee weken herstelt, maar pas na drie weken, zal het UWV de loondoorbetalingsverplichting verlengen met tenminste vier en ten hoogste twaalf maanden (