Nieuw besluit van Minister over premieheffing per gewerkte dag

Nieuw besluit van Minister over premieheffing per gewerkte dag
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2004 / 86
Vindplaats: Besluit Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 3 februari 2004, nr. SV/F&W/04/5689
Uitspraak

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een besluit genomen, waardoor het begrip ?dagen waarover de werknemer loon heeft genoten? nader wordt gedefinieerd. Dat begrip is van belang bij de premieheffing werknemersverzekeringen, omdat de WAO- en WW-premies niet worden geheven voor zover dat een bepaald bedrag (in 2004: 167) per ?dag waarover de werknemer loon heeft genoten? (in de praktijk ook aangeduid als ?gewerkte dag?) te boven gaat. Verder wordt bij de heffing van de WW-premieheffing het gedeelte van de premie dat door de werkgever en werknemer moet worden gestort in het Algemeen Werkloosheidsfonds pas geheven als het loon een bepaald bedrag (de zogenaamde ?franchise?, in 2004: 58) per ?dag waarover de werknemer loon heeft genoten? te boven gaat. Ook voor het deel van de WW-premie dat door de werkgever moet worden gestort in het wachtgeldfonds van de sector waartoe de werkgever behoort kent de wet de mogelijkheid van
een franchise per gewerkte dag, maar daarvan is de laatste jaren geen
gebruik gemaakt.
De Minister heeft bepaald dat onder een ?dag waarover de werknemer loon heeft genoten? c.q. een ?gewerkte dag? wordt verstaan:
a. een dag waarop de werknemer tegen loon heeft gewerkt of zich tegen loon voor de werkgever beschikbaar heeft gehouden;
b. een dag waarop de werknemer niet werkt maar toch loon geniet wegens
vakantie, arbeidsongeschiktheid of een oorzaak die voor rekening van de werkgever komt, zoals de sluiting in verband met een feestdag;
c. dagen waarop de werknemer niet gewerkt heeft, maar waarover hij
normaliter wel zou hebben gewerkt, en waarover hij loon heeft genoten, zoals in geval van door de werkgever doorbetaald ouderschapsverlof of op non-actiefstelling;
d. dagen waarover een ZW-, WAO- of WW-uitkering is genoten.
Het besluit heeft terugwerkende kracht gekregen tot 1 januari 1995.


Commentaar

Het besluit is voor de Minister noodzakelijk om het verlies aan opbrengst van de premieheffing werknemersverzekeringen te voorkomen, dat het voorzienbare gevolg is van bezwaarschriften van werkgevers, die zijn ingediend nadat de Centrale Raad van Beroep (31 mei 2001, RSV 2001/184) had geoordeeld dat de uitleg die het UWV aan het begrip ?dag waarover de werknemer loon heeft genoten? te ruim was. Het UWV heeft zich nooit bij de uitspraak van de CRvB neergelegd en is de ruime uitleg blijven toepassen. Nadat de rechtbank Rotterdam het UWV op 5 december 2003 (zie Arbeidsrecht Actueel nr. 85) en opnieuw op 30 januari 2004 in het ongelijk stelde, heeft de Minister bij Besluit een ruime definitie van het begrip gewerkte dag ingevoerd. Op grond van artikel 9 lid 10 van de Co