Praktische consequenties afschaffing WAZ

Praktische consequenties afschaffing WAZ
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2004 / 94
Vindplaats: Wet einde toegang verzekering WAZ, wet van 6 juli 2004, Staatsblad 2004, nr. 324; KB van 9 juli 2004, Staatsblad 2004, nummer 357
Uitspraak

Het zal niemand ontgaan zijn dat per 1 augustus 2004 is afgeschaft de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen. Zowel de wet die het einde van de toegang tot de WAZ-verzekering regelt als het Koninklijk Besluit dat de inwerkingtreding van die wet regelt, zijn inmiddels in het Staatsblad geplaatst. Concreet heeft de afschaffing tot gevolg dat zelfstandigen (ondernemers in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting 2001, directeuren-grootaandeelhouders en degenen die in fiscale zin resultaat uit overige werkzaamheden hebben) in geval van arbeidsongeschiktheid ontstaan na 1 augustus 2004 geen enkele inkomensvoorziening meer hebben anders dan eventueel een bijstandsuitkering. Als men dit inkomensrisico wenst af te dekken, is het dus noodzakelijk om hiervoor een particuliere verzekering af te sluiten. Dit zal echter voor zelfstandigen die nu al een slechte gezondheid hebben, niet mogelijk zijn, of alleen tegen een zeer hoge premie of onder allerlei bijzondere voorwaarden. Voor die zelfstandigen is het zaak dat zij binnen drie maanden na 1 augustus 2004 bij een particuliere verzekeringsmaatschappij een arbeidsongeschiktheidsverzekering aanvragen. Indien dan een verzekering onder normale voorwaarden wordt geweigerd, krijgt men automatisch een aanbod voor een alternatieve verzekering. Voor de toekomst geldt dat de startende ondernemer (die vanaf het moment dat hij geen werknemer meer is niet langer verzekerd is op grond van de WAO) eveneens binnen drie maanden na het starten van de onderneming een arbeidsongeschiktheidsverzekering moet aanvragen. De alternatieve verzekering geeft alleen recht op een uitkering bij volledige arbeidsongeschiktheid en kent een wachttijd van twee jaar. De hoogte is nagenoeg gelijk aan de huidige WAZ-uitkering. Indien de arbeidsongeschiktheid intreedt binnen vijf jaar na het sluiten van de verzekering, is de uitkeringsduur beperkt tot vijf jaar. Treedt die na vijf jaar in, dan loopt de uitkering door tot 65 jaar.