Premieheffing werknemersverzekeringen strikt per gewerkte dag

Premieheffing werknemersverzekeringen strikt per gewerkte dag
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2004 / 85
Vindplaats: Rechtbank Rotterdam 5 december 2003, nummer 03/1285
Uitspraak

Een werkgever had geen premies werknemersverzekeringen afgedragen over dagen waarop wel loon genoten is, maar geen arbeid is verricht. De werkgever deed dit met een beroep op een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 31 mei 2001 (RSV 2001/184). Die uitspraak betrof een offshore bedrijf, waar werknemers werkten op basis van


Commentaar

Het UWV zal nu wel opnieuw het oordeel van de Centrale Raad van Beroep vragen. De vraag is wat men daarmee denkt te bereiken, nu het eerste oordeel van de Centrale Raad van Beroep toch duidelijk is geweest.
De gewerkte dagen spelen op twee manieren een rol bij de premieheffing. Op de eerste plaats worden boven een bedrag van Euro 167,- per gewerkte dag geen premies geheven. Op de tweede plaats wordt het deel van de WW-premie dat (gedeeltelijk door werkgevers en gedeeltelijk door werknemers) in het Algemeen Werkloosheidsfonds wordt gestort voor de eerste Euro 58,- per gewerkte dag niet geheven. Daardoor is beperking van premieheffing tot daadwerkelijk gewerkte dagen voordelig ten aanzien van werknemers met een hoog loon, omdat voor hen eerder de situatie ontstaat dat wegens het bereiken van het maximum geen premies meer worden geheven. Tegelijkertijd is het nadelig ten aanzien van werknemers met een laag loon, omdat de WW-premie wordt geheven met in achtneming van een lagere drempelvrijstelling (franchise). Omdat zowel werkgevers als werknemers een deel van de premies betalen, geldt dit voordeel c.q. nadeel voor hen beiden. Als de Centrale Raad van Beroep vast houdt aan zijn eerdere uitspraak, zal dit ook consequenties kunnen hebben voor dagen waarop niet gewerkt is ten gevolge van bijvoorbeeld ziekte of vakantie. Wie van een eventuele positieve uitspraak van de Centrale Raad van Beroep wil profiteren, dient bezwaar te maken tegen de beslissing tot vaststelling van de definitieve premienota. Het valt overigens te verwachten dat de regering zal besluiten tot een wetswijziging als de Centrale Raad van Beroep aan zijn standpunt vasthoudt.