Terbeschikkingstelling auto van de zaak tijdens ziekte

Terbeschikkingstelling auto van de zaak tijdens ziekte
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2004 / 90
Vindplaats: Kantonrechter Rotterdam 24 februari 2004, JAR 2004/78
Uitspraak

Een werknemer is sinds april 1995 in dienst als letselschade-expert als hij op 15 september 2003 arbeidsongeschikt wordt als gevolg van een burnout. Tussen de werkgever en de letselschade-expert bestaat een geschil of de werkgever het loon tijdens ziekte volledig moet doorbetalen. Dat geschil verliest de werkgever.
Partijen verschillen daarnaast van mening over de vraag of de werkgever tijdens ziekte een auto aan de werknemer ter beschikking moet blijven stellen. Volgens de personeelsgids heeft de werknemer recht op de terbeschikkingstelling van een auto, die hij ook privé mag gebruiken. Daarmee is in het ter beschikking stellen van de auto volgens de kantonrechter een privé-voordeel verdisconteerd. Dat voordeel mag de werkgever de werknemer tijdens ziekte niet ontnemen, tenzij in de regeling ter zake van het ter beschikking stellen van de auto duidelijke en objectieve criteria zijn vastgelegd, die met zich meebrengen dat een werknemer gehouden is om na zekere tijd de auto in te leveren. Nu die in het betreffende geval ontbreken, mag de werkgever de auto niet terugnemen voordat de werknemer voor een volledige WAO-uitkering in aanmerking komt.


Commentaar

Of het ter beschikking stellen van een auto, die ook privé gebruikt mag worden, onderdeel uitmaakt van het loon dat tijdens ziekte moet worden doorbetaald, is de vraag. In dat geval zou ook niet in een regeling kunnen worden vastgelegd dat de auto bij ziekte na een bepaalde tijd moet worden ingeleverd, omdat de wet een dergelijke uitzondering op de loondoorbetalingsverplichting niet toelaat. Bovendien verplicht de wet maar tot loondoorbetaling gedurende 70%. In elk geval zou de terbeschikkingstelling dan kunnen eindigen, zodra de eerste 52 c.q. 104 weken van ziekte zijn verstreken, ongeacht de vraag of een gedeeltelijke dan wel volledige WAO-uitkering wordt toegekend. Feit is echter dat de meeste kantonrechters bepalingen in reglementen accepteren, die voorschrijven wanneer de auto tijdens ziekte moet worden ingeleverd. Het hanteren van dergelijke reglementen is dan ook zeer te adviseren.