WAO

WAO
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2004 / 99
Vindplaats: Zie: Koninklijk Besluit van 18 augustus 2004 tot wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten, Staatsblad 2004 nummer 434
Uitspraak

De regering wil de huidige WAO per 1 januari 2006 vervangen door een nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Die wet gaat voorzien in een uitkering van 70% (zonder WAO-gat) voor werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn en dat zullen blijven of die slechts een geringe kans op herstel hebben (Regeling Inkomensvoorzie-ning Volledig Arbeidsongeschikten). Daarnaast kent de wet een Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, niet alleen voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, maar ook voor werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn en een meer dan geringe kans op herstel hebben. Die werknemers moeten vooral gestimuleerd worden om weer aan het werk te gaan. Daarom krijgen werknemers na een loongerelateerde uitkering een vervolguitkering die qua hoogte verschillend is, naar gelang werknemers er wel of niet in geslaagd zijn werk te vinden voor de helft van het deel waarvoor zij nog arbeidsgeschikt geacht worden. Het wetsvoorstel was door de regering al naar de Raad van State gezonden, maar moest worden aangepast naar aanleiding van het Sociaal Akkoord van 5 november 2004. De Minister heeft medegedeeld het aangepaste wetsvoorstel nog vóór 1 januari 2005 naar de Tweede Kamer te zullen sturen.

Een zeer ingrijpend deel van het WAO-plan is al per 1 oktober 2004 ingegaan. Het betreft de aanscherping van de keuringsnormen. De regels voor de schatting van de mate van arbeidsongeschiktheid door de arbeidsdeskundigen van het UWV zijn op een aantal technische punten zodanig aangepast, dat de verwachting is dat 25% van de (oorspronkelijk) 450.000 werknemers die herkeurd zouden gaan worden er na de herkeuring twee tot drie (van de in totaal zeven) arbeidsongeschiktheidsklassen op achteruit zouden gaan, en dat 110.000 werknemers bij zouden komen, die op de arbeidsmarkt werk zouden moeten gaan zoeken. Bij het Sociaal Akkoord van 5 november 2004 is deze aanscherping van de keuringsnormen gehandhaafd gebleven, zij het dat de vakbonden hebben bereikt dat werknemers die op 1 juli 2004 50 jaar of ouder waren, niet herkeurd zullen worden. Oorspronkelijk lag deze grens op 55 jaar.

Werknemers die bij een herkeuring alsnog geheel of gedeeltelijk arbeidsgeschikt worden geacht, moeten op de arbeidsmarkt worden gereïntegreerd. Indien die werknemers op dat moment formeel nog een werkgever hebben (omdat de werkgever nooit een ontslagvergunning heeft gevraagd en de arbeidsovereenkomst nooit is opgezegd), zal allereerst worden nagegaan of die werkgevers de betreffende herkeurde werknemers kunnen reïntegreren, waarbij het dan kan gaan om het geheel of gedeeltelijk weer verrichten van het eigen werk, maar ook om ander passend werk. Alleen als de betreffende werknemer na 1 januari 2003 arbeidsongeschikt is geworden, kan de werkgever ook worden verplicht met inschakeling van een reïntegratiebedrijf te zoeken naar passend werk bij een andere werkgever. Werkgevers doen er daarom verstandig aan om na te gaan of nog formele dienstverbanden met arbeidsongeschikt geworden werknemers bestaan, en om te overwegen een ontslagvergunning te vragen indien dit het geval is. Daarbij zijn twee risico