Extra evaluatie na één jaar arbeidsongeschiktheid

Extra evaluatie na één jaar arbeidsongeschiktheid
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2005 / 100
Vindplaats: Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 oktober 2004, nummer SV/A&L/2004/72211 tot wijziging van de Regeling Procesgang Eerste Ziektejaar in verband met de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003
Uitspraak

De werkgever die een werknemer in dienst heeft die arbeidsongeschikt is geworden, dient zich in te spannen om te bevorderen dat de werknemer zo snel mogelijk weer op de arbeidsmarkt "reïntegreert". De inspanningen die aldus van de werkgever worden verlangd, zijn beschreven in de Regeling Procesgang Eerste Ziektejaar. Zo moet de werkgever zorgen dat de arbodienst na uiterlijk zes weken arbeidsongeschiktheid een probleemanalyse maakt en een advies aan de werkgever uitbrengt. Indien reïntegratie van de arbeidsongeschikte werknemer mogelijk is, moet de werkgever vervolgens binnen twee weken samen met de werknemer een plan van aanpak opstellen. Ook moet de werkgever daarbij een casemanager aanwijzen. Het plan van aanpak moet vervolgens in beginsel elke zes weken samen met de werknemer worden geëvalueerd, en zo nodig worden bijgesteld, een en ander naar aanleiding van adviezen van de arbodienst. Al deze reïntegratie-inspanningen moeten uiteindelijk worden beschreven in een door de werkgever en de werknemer op te stellen reïntegratieverslag, dat de werknemer met de WAO-aanvraag aan het UWV dient te overleggen. Deze procedure wordt met ingang van 30 december 2004 nog met één extra onderdeel. Door de verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van 52 naar 104 weken is de evaluatie na één jaar arbeidsongeschiktheid vervallen, terwijl juist deze evaluatie in de ogen van de Minister erg waardevol was, omdat daarbij aan de reïntegratie-inspanningen een nieuwe impuls wordt gegeven. Daarom heeft de Minister de Regeling Procesgang Eerste Ziektejaar aldus gewijzigd, dat in elk geval per het einde van het eerste ziektejaar een evaluatie wordt opgesteld.


Commentaar

Onduidelijk is wat het nut van deze extra evaluatie is, als de werkgever en werknemer toch al elke zes weken moeten evalueren. De Minister had er beter aan gedaan om aan te geven wat de eerste reguliere evaluatie na het einde van het eerste ziektejaar aan bijzonders in zou moeten houden, dan een extra evaluatie voor te schrijven zonder aan te geven wat die zou moeten toevoegen aan de reeds voorgeschreven cyclus van evaluaties.