Levensloopregeling

Levensloopregeling
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2005 / 113

Uitspraak

De nieuwe levensloopregeling zorgt er voor dat werknemers geld (in beginsel maximaal 12% van het brutoloon) kunnen storten op een rekening die daartoe aangehouden wordt bij een bank of verzekeringsmaatschappij. Over het in te leggen bedrag wordt geen loonbelasting geheven maar, om gevolgen voor de uitkeringsgrondslag te voorkomen, wel premies werknemersverzekeringen. Het op de levensloopregeling te storten geld kan worden gebruikt als compensatie van inkomensderving bij opname van onbetaald verlof. Bij opname is dan alsnog loonbelasting verschuldigd. In de praktijk zal het meestal wel gaan om opname ten behoeve van vervroegde pensionering. De werkgever kan een bijdrage aan de storting op de levensloopregeling doen, maar hij mag een dergelijke bijdrage niet alleen geven aan werknemers die aan de levensloopregeling deelnemen. Voorwaarden aan het moment waarop het verlof kan worden opgenomen mogen daarbij niet worden gesteld, wil de storting onbelast kunnen plaatsvinden.

Deelname aan de levensloopregeling sluit deelname aan de spaarloonregeling uit en omgekeerd, zij het dat in 2006 nog tot 1 juli 2006 op een gemaakte keuze kan worden teruggekomen.

Voor werkgevers is van belang dat werknemers recht hebben op deelname aan de levensloopregeling, en wel bij een uitvoerder van eigen keuze. Om de administratieve lasten te voorkomen die verbonden zijn aan het geconfronteerd worden met veel verschillende uitvoerders, doen werkgevers er verstandig aan een collectief aanbod te doen voor deelname aan een levensloopregeling bij een bepaalde uitvoerder. Ervan uitgaande dat collectief gunstigere voorwaarden (met name: een hogere rente) te bedingen vallen, zouden werknemers over de streep kunnen worden getrokken om de levensloopregeling te laten uitvoeren door die ene uitvoerder die op verzoek van de werkgever een collectieve aanbieding heeft gedaan.

Zodra er werknemers zijn die aan de levensloopregeling willen deelnemen, doet de werkgever er verstandig aan een reglement op te stellen, waarin de opname van verlof wordt geregeld. Doorgaans zal de uitvoerder die een collectieve aanbieding doet de werkgever daarbij graag behulpzaam zijn middels een model-reglement. Voor de opname van verlof gelden voor de werkgever geen nieuwe verplichtingen. Wel komen door de levensloopregeling de bestaande mogelijkheden voor het opnemen van verlof die voortvloeien uit de Wet Arbeid en Zorg wat gemakkelijker binnen het bereik van werknemers.